bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarka

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo onkologiczne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia
5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602
i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania specjalistycznej opieki nad chorym z chorobą nowotworową.

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 490 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 355 godzin
  • część teoretyczna 165 godzin
  • część praktyczna 190 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego pielęgniarka powinna:

 • określić rolę pielęgniarstwa onkologicznego,
 • prezentować postawę empatii,
 • podejmować etyczne decyzje w sprawowaniu opieki nad chorym z chorobą nowotworową,
 • scharakteryzować sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie,
 • określić i realizować zadania w profilaktyce chorób nowotworowych,
 • prowadzić testy przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych,
 • omówić zakres i cel badań diagnostycznych,
 • przygotować chorego do badań diagnostycznych,
 • przygotować psychicznie chorego i jego rodzinę do leczenia,
 • pielęgnować chorego leczonego chirurgicznie, cytostatykami oraz promieniami,
 • przestrzegać uregulowań prawnych dotyczących podawania cytostatyków
  i leków przeciwbólowych,
 • pielęgnować chorych po operacjach odtwórczych,
 • scharakteryzować skutki uboczne leczenia choroby nowotworowej,
 • pielęgnować chorego z powikłaniami powstałymi w wyniku leczenia choroby nowotworowej,
 • edukować chorego i jego rodzinę w zakresie samopielęgnacji,
 • scharakteryzować rehabilitację po zabiegach chirurgicznych i zabiegach plastycznych,
 • wypracować u chorego nawyk systematycznej rehabilitacji,
 • wypracować u chorego pozytywne nastawienie do pracy zawodowej
  i środowiska,
 • omówić zakres i organizację opieki paliatywnej,
 • określić priorytety w opiece paliatywnej,
 • dokumentować pracę pielęgniarską,
 • współpracować w zespole interdyscyplinarnym.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba

godzin

I

Podstawy pielęgniarstwa onkologicznego 15 15
II Zadania pielęgniarki w profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych 30 poradnia onkologiczna albo zakład diagnostyki onkologicznej 35 65
III Pielęgnowanie chorego onkologicznie 75 oddział chirurgii onkologicznej 49 180
oddział albo zakład radioterapii 28
oddział chemioterapii 28
IV Udział pielęgniarki
w rehabilitacji chorych onkologicznie
15 zakład albo oddział rehabilitacji 15 30
V Opieka paliatywna 30 hospicjum albo oddział opieki paliatywnej 35 65
Łączna liczba godzin 165   190 355

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!