bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Specjalizacja – Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad osobą zdrową i chorą w jej środowisku zamieszkania, a zwłaszcza do:

 1. świadczenia opieki jednostkom, rodzinom i osobom z grup ryzyka, grupom zaniedbanym, społeczności lokalnej w sytuacjach nietypowych i trudnych;
 2. pełnienia roli konsultanta i doradcy do spraw zdrowia;
 3. pełnienia roli lidera w zespole pielęgniarek rodzinnych.

Czas trwania specjalizacji

 1. Łączna liczba godzin wynosi 995 godzin dydaktycznych.
 2. Łączna liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.
 3. Łączna liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 665 godzin, w tym: część teoretyczna 420 godzin, część praktyczna 245 godzin.

 Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. Określić potrzeby zdrowotne podopiecznego, rodziny i społeczności lokalnej.
 2. Rozpoznać i określić konieczny zakres opieki nad podopiecznym, rodziną.
 3. Zaplanować charakter opieki nad podopiecznym, rodziną.
 4. Zdiagnozować sytuację trudną.
 5. Określić swoje kompetencje w rozwiązaniu sytuacji trudnej, problemowej.
 6. Współdziałać w zespole na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych.
 7. Sformułować cele i zakres aktywizacji podopiecznego, rodziny.
 8. Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną w środowisku.
 9. Rozpoznać i interpretować problemy opiekuńcze rodziny.
 10. Uzasadnić znaczenie rodziny w procesie opieki i samoopieki w leczeniu oraz rehabilitacji w różnych sytuacjach zdrowotnych i społecznych.
 11. Określić sytuacje (czynniki) ryzyka zagrożenia zdrowia.
 12. Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich w sytuacjach nietypowych.
 13. Dobrać odpowiedni model opieki pielęgniarskiej do stanu i sytuacji podopiecznego, rodziny.
 14. Doradzać pielęgniarkom w formułowaniu celów i planowaniu działań.
 15. Opracowywać szczegółowe standardy postępowania pielęgniarskiego.
 16. Analizować i wdrażać standardy opieki do praktyki pielęgniarskiej.
 17. Omówić rolę pielęgniarki rodzinnej w pielęgnowaniu pacjenta, rodziny w oparciu o wybrany model, teorię pielęgnowania.
 18. Różnicować modele opieki pielęgniarskiej.
 19. Określić cele i zakres aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
 20. Kształtować świadomy udział podopiecznego, rodziny w procesie pielęgnowania i edukacji.
 21. Komunikować się efektywnie z człowiekiem zdrowym, chorym, rodziną, grupą społeczną, dobierając odpowiednie metody i techniki komunikowania się.
 22. Doradzać w zakresie samoopieki i podstawowych czynności życia codziennego.
 23. Prowadzić doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, zdrowotnych i społecznych.
 24. Doradzać w zakresie wspierania zdrowia i przeciwdziałać jego zagrożeniom.
 25. Doradzać, inspirować, realizować działania edukacyjne.
 26. Analizować i oceniać efektywność działań pielęgniarskich.
 27. Opracować koncepcję i kryteria oceny poprawy jakości opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.
 28. Rozpoznać oczekiwania personelu w zakresie kształcenia i samokształcenia.
 29. Projektować programy doskonalenia dla pielęgniarek rodzinnych.
 30. Uczestniczyć w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów.
 31. Dokonywać samooceny wiedzy i umiejętności zawodowych.
 32. Rejestrować, oceniać, uogólniać wyniki swojej pracy.
 33. Opracować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego.
 34. Promować zdrowie własne i innych.
 35. Wykorzystać programy promocji zdrowia w konkretnym działaniu.
 36. Współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami na rzecz promocji zdrowia.
 37. Współuczestniczyć w opracowywaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia.
 38. Opracować pomoce i środki do realizacji programów promocji zdrowia.
 39. Wskazać liderów w społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia.
 40. Kształtować zachowania etyczne w relacji z podopiecznym, rodziną.
 41. Rozpoznać problemy etyczno-moralne w pracy pielęgniarek rodzinnych i wspierać współpracowników w ich rozwiązywaniu.
 42. Nawiązać kontakt i współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami w celu poprawy sytuacji podopiecznego, rodziny.
 43. Kierować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarek rodzinnych.
 44. Oceniać struktury organizacyjne w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej.
 45. Oceniać zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w środowisku.
 46. Przygotować prognozę zapotrzebowania na środowiskową opiekę pielęgniarską.
 47. Inicjować zmiany w organizacji pracy.
 48. Formułować cele i zadania pielęgniarki rodzinnej.
 49. Dokumentować proces pielęgnowania.
 50. Wykorzystać materiały statystyczne do analizy zdrowia społeczności lokalnej.
 51. Współuczestniczyć w badaniach naukowych dotyczących pielęgniarstwa.
 52. Wykorzystać wyniki badań dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej.

Plan nauczania

 STAŻ

 

Lp.

 

 MODUŁ  Teoria – liczba godzin  placówka  liczba godzin  Łączna liczba godzin
I

 

 Wybrane zagadnienia z epidemiologii i demografii  30  –  –  30
II

 

 Rozwój praktyki zawodowej – jakość opieki w podstawowej opiece zdrowotnej  30  –  –  30
III

 

 Formy, zakres i metody aktywizacji społeczności lokalnej  15  Urząd Miasta (Gminy1)) lub Ośrodek Pomocy Społecznej  35  50
IV

 

 Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury  30  –  –  30
V

 

 Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna w rodzinie i społeczności lokalnej  45  Poradnia lub Gabinet promocji zdrowia  35  80
VI

 

 Pielęgniarstwo rodzinne  30  –  –  30
VII

 

 Zaawansowana opieka pielęgniarska w wybranych problemach zdrowotnych  240  Psychiatria środowiskowa

Poradnia rehabilitacyjna

Opieka paliatywna2)

 70

70

35

 415
 Łączna liczba godzin  420  245  665

 

________

1)     Biuro, wydział odpowiadający za politykę zdrowotną i społeczną w urzędzie miasta lub gminy.

2)     Oddział opieki paliatywnej, hospicjum lub poradnia leczenia bólu.

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!