bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Specjalizacja – Pielęgniarstwo operacyjne

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK

Cel kształcenia

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Czas trwania specjalizacji

 1. Łączna liczba godzin wynosi 1.200 godzin dydaktycznych.
 2. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.
 3. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 870 godzin, w tym w części teoretycznej 100 godzin, w części praktycznej 770 godzin.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. Przedstawić przebieg zabiegów operacyjnych objętych programem kształcenia.
 2. Scharakteryzować techniki operacyjne.
 3. Przygotować salę operacyjną, bieliznę, instrumentarium i materiał dodatkowy do operacji.
 4. Obsługiwać aparaturę medyczną i przygotować ją do zabiegu pod kątem zachowania zasad aseptyki i bezpieczeństwa.
 5. Przygotować pacjenta do operacji.
 6. Łagodzić i eliminować lęk oraz niepokój chorego.
 7. Przygotować się do instrumentowania zgodnie z zasadami aseptyki.
 8. Instrumentować do zabiegu operacyjnego zgodnie z jego przebiegiem.
 9. Zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi w czasie jego pobytu na sali operacyjnej.
 10. Nadzorować przestrzeganie zasad aseptyki przez zespół operacyjny.
 11. Przedstawić powikłania mogące wystąpić po operacji.
 12. Uporządkować salę i stanowisko pracy po zabiegu.
 13. Omówić czynniki wpływające na powstanie i rozwój ośrodków chirurgii jednego dnia.
 14. Omówić rolę pielęgniarki operacyjnej w organizacji ośrodka chirurgii jednego dnia oraz sprawowaniu opieki nad pacjentem.
 15. Przedstawić kryteria doboru pacjentów do zabiegów operacyjnych w ramach chirurgii jednego dnia.
 16. Omówić kryteria wypisu pacjenta po zabiegu w ośrodku chirurgii jednego dnia.
 17. Przedstawić zalety i wady chirurgii jednego dnia.
 18. Prowadzić dokumentację pielęgniarską.
 19. Omówić rolę pielęgniarki w edukacji pacjenta i jego rodziny.
 20. Uczestniczyć w kształceniu przed- i podyplomowym pielęgniarek.
 21. Wpływać na jakość opieki okołooperacyjnej.
 22. Podejmować działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego.

Plan nauczania

 

 Teoria –  STAŻ  Łączna
Lp.

 

 MODUŁ  liczba godzin  placówka  liczba godzin  liczba godzin
1  2  3  4  5  6
I

 

 Współczesne pielęgniarstwo operacyjne  15  –  –  15
II

 

 Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii  Blok operacyjny neurochirurgii  70  665
 specjalistycznej  Blok operacyjny ginekologii i położnictwa  70
 Blok operacyjny ortopedii i traumatologii  70
 Blok operacyjny urologii  70
 Blok operacyjny kardiochirurgii  70
 Blok operacyjny laryngologii  35
 70  Blok operacyjny okulistyki  35
 Blok operacyjny chirurgii plastycznej  35

35

 Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej  70

 

 Blok operacyjny chirurgii naczyń obwodowych  70

 

 Staż fakultatywny1)  140

 

 140

 

III  Chirurgia jednego dnia  15  Ośrodek chirurgii jednego dnia2)  35

 

 50

 

Łączna liczba godzin  100  770  870

 

1)     Słuchacz po uzgodnieniu z kierownikiem specjalizacji dokonuje wyboru dwóch (po 70 godzin) placówek stażowych z wymienionych w planie nauczania, będących przedmiotem jego szczególnego zainteresowania.

2)     Organizator kształcenia, który nie ma możliwości organizacji stażu w ośrodku chirurgii jednego dnia, jest zobowiązany włączyć zaplanowaną liczbę godzin do zajęć stażu fakultatywnego.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!