bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Specjalizacja – Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Cel kształcenia

Celem specjalizacji jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Czas trwania specjalizacji

 1. Łączna liczba godzin wynosi 1.015 godzin dydaktycznych.
 2. Łączna liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.
 3. Łączna liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 685 godzin, w tym: część teoretyczna 405 godzin, część praktyczna 280 godzin.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka, położna powinna:

 1. Określić zadania epidemiologii we współczesnej medycynie, ocenić wpływ rozwoju, struktury biologicznej i społecznej populacji na stan zdrowia ludności.
 2. Stosować narzędzia badawcze w epidemiologii.
 3. Przeprowadzać dochodzenia epidemiologiczne.
 4. Objaśniać etiologię, diagnostykę i zasady leczenia wybranych chorób zakaźnych.
 5. Omówić aktualnie obowiązujące normy prawne.
 6. Przedstawić organizację i zadania służby sanitarno-epidemiologicznej w kraju.
 7. Sprawować skuteczny nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym zakładu.
 8. Opracować program profilaktyki i zwalczania zakażeń w szpitalu.
 9. Wdrażać standardy higieniczne i nadzorować ich przestrzeganie.
 10. Wdrażać metody zapobiegające powstawaniu i szerzeniu się zakażeń szpitalnych.
 11. Nadzorować procesy dezynfekcji i sterylizacji.
 12. Wykorzystywać programy komputerowe w celu rejestracji i monitorowania zakażeń szpitalnych.
 13. Określać czynniki ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu.
 14. Analizować procedury szpitalne.
 15. Uczestniczyć w planowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem zakażonym.
 16. Doradzać na temat warunków izolacji w stosunku do osób zakażonych i podlegających ochronie.
 17. Prognozować i rozwiązywać problemy wynikające ze specyfiki zakażeń w szczególnych obszarach ryzyka.
 18. Opracowywać ogniska epidemiologiczne.
 19. Współdziałać z organami inspekcji sanitarnej w celu rozpoznawania i likwidacji epidemicznego wystąpienia zakażeń szpitalnych.
 20. Omówić rolę i zadania pielęgniarki, położnej epidemiologicznej w zespole kontroli zakażeń.
 21. Formułować standardy dotyczące kontroli zakażeń szpitalnych.
 22. Dokonywać oceny jakości pod kątem występowania zakażeń szpitalnych.
 23. Określić standardy w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.
 24. Określić kryteria oraz metody pomiaru i oceny standardów.
 25. Dokonać modyfikacji standardu w zależności od potrzeb.
 26. Diagnozować i oceniać potrzeby środowiska dotyczące wprowadzania zmian.
 27. Oceniać skuteczność wdrażanych zmian.
 28. Współpracować z inspekcją sanitarną.
 29. Aktywnie uczestniczyć w procesie całościowego zarządzania jakością w zakładzie służby zdrowia.
 30. Opracować standardy w zakresie zapobiegania zakażeniom.
 31. Analizować koszty związane z profilaktyką i zwalczaniem zakażeń.
 32. Rozpoznawać i mierzyć jakość usług związanych z kontrolą zakażeń.
 33. Propagować metody zapewniające bezpieczeństwo pacjenta i personelu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 34. Planować wyposażenie pielęgniarskich stanowisk pracy.
 35. Doradzać w wyborze środków ochrony osobistej w zależności od konkretnej sytuacji.
 36. Współpracować ze służbami medycyny pracy w zakresie ochrony zdrowia pracowników.
 37. Podejmować działania na rzecz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
 38. Opracowywać programy kształcenia wewnątrzzakładowego dla poszczególnych grup pracowników w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych.
 39. Stosować w praktyce akty prawne regulujące postępowanie w zakresie ograniczania zakażeń szpitalnych, chorób zakaźnych i ochrony zdrowia personelu.
 40. Współuczestniczyć w realizacji badań naukowych w pielęgniarstwie i wykorzystywać wyniki badań w działalności praktycznej.

Plan nauczania

Lp.  MODUŁ  Teoria  STAŻ  Łączna
 liczba godzin  placówka  liczba godzin  liczba godzin
I  Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego  80  Pracownia mikrobiologiczna  35  150
 Stacja sanitarno-epidemiologiczna  35
II  Program ograniczania zakażeń w szpitalu  45  Centralna sterylizacja  35  80
III   Wybrane zagadnienia ryzyka zakażeń  140  Oddział intensywnej terapii  35  280
 szpitalnych  Oddział zakaźny  35
 Blok operacyjny  35
 Oddział pediatrii lub neonatologii  35
IV   Organizacja pracy pielęgniarki, położnej epidemiologicznej  140  Zespół zakażeń szpitalnych  35  175
Łączna liczba godzin  405  280  685

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!