bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Specjalizacja – Pielęgniarstwo chirurgiczne

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK

Cel kształcenia

Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami ze schorzeniami leczonymi chirurgicznie, a także do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.

Czas trwania specjalizacji

 1. Łączna liczba godzin wynosi 1.190 godzin dydaktycznych.
 2. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.
 3. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 860 godzin, w tym w części teoretycznej 405 godzin, w części praktycznej 455 godzin.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. Ocenić stan i sytuację psychospołeczną pacjenta leczonego chirurgicznie, wykorzystując możliwe źródła informacji.
 2. Rozpoznać stan zagrożenia życia.
 3. Rozpoznać problemy pielęgnacyjne pacjenta przed i po zabiegu operacyjnym.
 4. Określić priorytety opiekuńcze w odniesieniu do pacjenta i grupy pacjentów leczonych chirurgicznie.
 5. Zaplanować opiekę pielęgniarską krótko- i długofalową w okresie przed- i pooperacyjnym.
 6. Zrealizować i ocenić działania pielęgniarskie.
 7. Dobrać metody postępowania pielęgniarskiego indywidualnie do potrzeb chorego.
 8. Modyfikować działania pielęgniarskie stosownie do zmieniającego się stanu pacjenta.
 9. Przygotować chorego do różnych badań diagnostycznych i zabiegu operacyjnego.
 10. Dobrać model organizacyjny opieki pielęgniarskiej do sytuacji pacjenta.
 11. Prowadzić rehabilitację przyłóżkową i współuczestniczyć w rehabilitacji realizowanej przez zespół interdyscyplinarny.
 12. Wspierać pacjenta i jego rodzinę w chorobie i niepełnosprawności.
 13. Wskazać grupy wsparcia społecznego dla pacjenta i jego rodziny.
 14. Wdrażać standardy opieki pielęgniarskiej u chorych przed i po operacji.
 15. Przygotować chorego po zabiegu operacyjnym do samoopieki i samopielęgnacji, a rodzinę do sprawowania opieki nieprofesjonalnej.
 16. Mobilizować chorego do świadomego udziału w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym.
 17. Dobrać indywidualnie i stosować właściwe techniki kontaktu terapeutycznego z pacjentem.
 18. Prowadzić edukację zdrowotną pacjenta w zdrowiu i w chorobie, dobierając właściwe metody i środki.
 19. Przekonać pacjenta o konieczności stosowania leczenia dietetycznego oraz służyć mu radą i pomocą.
 20. Opracować i koordynować programy profilaktyczne, promocyjne, lecznicze i rehabilitacyjne.
 21. Doradzić pacjentowi i jego rodzinie jak zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny.
 22. Organizować i skutecznie realizować program własnego rozwoju zawodowego i zespołu współpracowników.
 23. Dobierać treści, metody i formy doskonalenia zawodowego.
 24. Zarządzać opieką pielęgniarską.
 25. Ocenić jakość opieki pielęgniarskiej i zarządzać jakością tej opieki.
 26. Określać problemy, które mogą być przedmiotem badań naukowych.
 27. Wykorzystać badania naukowe w pielęgniarstwie do poprawy jakości opieki.
 28. Interpretować obowiązujące przepisy prawne i wykorzystywać je do organizacji i realizacji opieki pielęgniarskiej.
 29. Współpracować z osobami, instytucjami, a także w zespole interdyscyplinarnym dla zabezpieczenia niezbędnych warunków do realizacji pełnoprofilowej opieki pielęgniarskiej pacjentowi w szpitalu i w warunkach domowych.
 30. Współuczestniczyć w opracowywaniu programów lokalnych w ochronie zdrowia.

Plan nauczania

 Teoria –  STAŻ  Łączna
Lp.

 

 MODUŁ  liczba godzin  placówka  liczba godzin  liczba godzin
1

 

 2  3  4  5  6
I

 

 Wprowadzenie do chirurgii  105

 

 Oddział chirurgii ogólnej (sala zabiegowa lub opatrunkowa)

 

 35

 

 140

 

II

 

 Pielęgnowanie pacjenta na oddziale chirurgii

 

 90

 

 Ambulatorium chirurgii ogólnej

 

 35

 

 195

 

 ogólnej

 

 Oddział chirurgii ogólnej

 

 35

 

 Chirurgia jednego dnia

 

 35

 

III

 

 Pielęgnowanie pacjenta na oddziale chirurgii

 

 75

 

 Ambulatorium chirurgii urazowej1)

 

 35

 

 180

 

 urazowej i ortopedii

 

 Oddział chirurgii urazowej

 

 35

 

 Oddział ortopedii

 

 35

 

IV

 

 Pielęgnowanie pacjenta ze

 

 45

 

 Oddział kardiochirurgii

 

 35

 

 150

 

 schorzeniami serca, naczyń i płuc leczonego

 

 Oddział chirurgii naczyniowej1)

 

 35

 

 chirurgicznie

 

 Oddział torakochirurgii

 

 35

 

V

 

 Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu moczowego leczonego chirurgicznie

 

 45

 

 Oddział urologii

 

 35

 

 80

 

VI

 

 Wybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecięcego

 

 45

 

 Oddział chirurgii dziecięcej

 

 70

 

 115

 

Łączna liczba godzin

 

 405

 

 455

 

 860

 

1) Zamiennie oddział chirurgii ogólnej szerokoprofilowej – wyłącznie jednorazowo.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!