bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Specjalizacja – Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do prowadzenia, koordynowania, nadzorowania, pielęgnowania chorych znieczulanych i w stanie zagrożenia życia, zgodnie z najnowocześniejszymi metodami i technikami działań pielęgniarskich, oraz uzyskanie tytułu specjalisty.

Czas trwania specjalizacji

 1. Łączna liczba godzin wynosi 1.150 godzin dydaktycznych.
 2. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.
 3. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 820 godzin, w tym w części teoretycznej 225 godzin, w części praktycznej 595 godzin.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. Współpracować z zespołem terapeutycznym w anestezjologii i intensywnej opiece oraz pomocy doraźnej.
 2. Posługiwać się sprzętem i aparaturą do celów diagnostycznych, terapeutycznych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych.
 3. Postępować zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz nadzorować ich przestrzeganie przez zespół terapeutyczny oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz pomocy doraźnej.
 4. Ocenić stan pacjenta i jego sytuację psychospołeczną, wykorzystując możliwe źródła informacji, skale szacunkowe oraz sposoby kontaktu z pacjentem i jego rodziną.
 5. Wykonać intubację dotchawiczą w sytuacjach nagłych.
 6. Stosować przyjęte schematy postępowania w wypadkach komunikacyjnych i katastrofach masowych.
 7. Prowadzić i nadzorować proces pielęgnowania, doradzać środki i metody postępowania pielęgnacyjnego u chorego leczonego na oddziale intensywnej opieki.
 8. Monitorować chorego.
 9. Wspierać chorego i jego rodzinę w chorobie i niepełnosprawności.
 10. Współuczestniczyć w rehabilitacji pacjenta leczonego na oddziale intensywnej terapii.
 11. Dobrać indywidualnie i stosować właściwe techniki kontaktu terapeutycznego z pacjentem.
 12. Współuczestniczyć w opracowywaniu i wdrażać przyjęte standardy opieki pielęgniarskiej w anestezjologii i intensywnej opiece do działalności praktycznej.
 13. Przygotować chorego i wykonać znieczulenie ogólne w trybie planowanym pod kierunkiem anestezjologa i uczestniczyć we wszystkich typach znieczuleń poszczególnych specjalności zabiegowych.
 14. Określić zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską na oddziale.
 15. Określić czynniki wpływające na jakość pracy pielęgniarki w anestezjologii i intensywnej opiece.
 16. Uczestniczyć w kształceniu przed- i podyplomowym pielęgniarek i położnych, współuczestniczyć w badaniach naukowych i upowszechniać ich wyniki dla rozwoju pielęgniarstwa.

Plan nauczania

 Teoria –  STAŻ  Łączna
Lp.

 

 MODUŁ  liczba godzin  placówka  liczba godzin  liczba godzin
I

 

 Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne  105  Blok operacyjny na oddziale chirurgii dorosłych  35  385
 Blok operacyjny na oddziale pediatrycznym  35
 Blok operacyjny na oddziale ortopedii

 

 35

 

 Blok operacyjny na oddziale laryngologii i chirurgii szczękowej

 

 35

 

 Blok operacyjny na oddziale okulistycznym

 

 35

 

 Blok operacyjny na oddziale ginekologii i położnictwa

 

 35

 

 Blok operacyjny na oddziale kardiochirurgii

 

 35

 

 Ambulatorium (chirurgia jednego dnia)

 

 35

 

II

 

 Intensywna terapia i pielęgniarstwo

 

 105

 

 Odział intensywnej opieki dorosłych

 

 105

 

 385

 

 w intensywnej terapii

 

 Odział intensywnej opieki dzieci

 

 105

 

 Oddział dializ otrzewnowych

 

 35

 

 Oddział hemodializ

 

 35

 

III

 

 Ratownictwo medyczne

 

 15

 

 Oddział pomocy doraźnej lub Jednostka ratownictwa medycznego

 

 35

 

 50

 

Łączna liczba godzin

 

 225

 

 595

 

 820

 

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!