bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – żywienie enteralne i parenteralne

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji z zakresu żywienia enteralnego i parenteralnego dorosłych i dzieci.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Żywienie enteralne i parenteralne wynosi 142 godziny dydaktyczne,
w tym:

 • zajęcia teoretyczne    –   65 godzin,
 • zajęcia praktyczne     –   77 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Żywienie enteralne i parenteralne pielęgniarka powinna:

 • scharakteryzować zasady zdrowego żywienia dzieci i dorosłych,
 • prowadzić poradnictwo w zakresie żywienia dorosłych oraz dzieci zdrowych,
 • scharakteryzować leczenie dietetyczne dorosłych i dzieci,
 • zróżnicować leczenie dietetyczne w zależności od stanu klinicznego i okresu życia,
 • dobrać zgłębnik, wybrać drogę oraz założyć zgłębnik do żywienia,
 • karmić chorego enteralnie różnymi sposobami (doustnie, przez gastrostomię, zgłębnik żołądkowy, zgłębnik jelitowy),
 • zapobiegać powikłaniom żywienia enteralnego i parenteralnego,
 • rozpoznać i postępować w przypadku wystąpienia powikłań żywienia,
 • założyć kaniulę do żył obwodowych i asystować lekarzowi podczas kaniulacji dużych naczyń,
 • przestrzegać zasad aseptyki przy kaniulacji żył i żywieniu pozajelitowym,
 • pielęgnować wkłucie centralne i obwodowe,
 • oznaczać glikemię za pomocą glukometru,
 • przestrzegać terminów i zasad pobierania materiału do badań zleconych przez lekarza,
 • prowadzić bilans płynów u chorego,
 • obsługiwać pompy infuzyjne,
 • prowadzić przyjętą dokumentację żywienia chorego,
 • przygotować chorego do badań diagnostycznych i zabiegów klinicznych związanych z żywieniem,
 • wyjaśnić choremu konieczność stosowania leczenia dietetycznego oraz przekonać go do świadomego w nim współuczestniczenia,
 • promować zdrowe odżywianie,
 • oceniać stan odżywienia,
 • włączyć rodzinę do współuczestniczenia w leczeniu żywieniowym chorego, służyć jej doradztwem w tym zakresie,
 • współpracować w zespole terapeutycznym.

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba

godzin

I

Podstawy fizjologii żywienia 15 15
II Żywienie enteralne 20 oddział chorób wewnętrznych 21 41
III Żywienie parenteralne 15 oddział intensywnej opieki albo oddział żywieniowy albo inny, w którym prowadzone jest żywienie pozajelitowe 35 50
IV Specyfika żywienia dzieci zdrowych
i chorych
15 oddział pediatrii 21 36
Łączna liczba godzin 65   77 142

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!