bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – wykonywanie i ocena testów skórnych

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z 2001 r. z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Kurs jest przeznaczony dla pielęgniarek zatrudnionych w poradniach i oddziałach wykonujących świadczenia w przedmiotowym zakresie.

Cel kształcenia

Pielęgniarka wykona testy skórne i oceni wyniki badania oraz przeprowadzi działania edukacyjne podczas wykonywania zabiegu.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonywanie i ocena testów skórnych wynosi 45 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne   –   24 godziny,
 • zajęcia praktyczne   –   21 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonywanie
i ocena testów skórnych
pielęgniarka powinna:

 • scharakteryzować najczęściej występujące choroby alergiczne,
 • omówić testy skórne,
 • wykonać testy skórne,
 • dokonać pomiaru testów skórnych i ocenić wyniki,
 • kształtować postawy i zachowania prozdrowotne pacjenta i jego rodziny,
 • przestrzegać norm bezpieczeństwa w trakcie i po wykonaniu testów skórnych.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Choroby alergiczne 10 10
II Testy skórne w diagnostyce alergologicznej 9[1] Gabinet zabiegowy alergologiczny 21 35
III Edukacja zdrowotna w chorobach alergicznych 5
Łączna liczba godzin 24   21 45
[1] Zaleca się, aby 4 godziny stanowiły ćwiczenia w warunkach symulowanych przy wykorzystaniu środków dydaktycznych niezbędnych do wykonania testów skórnych.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!