bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – wykonanie badania spirometrycznego

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka wykona badanie spirometryczne oraz oceni typ zaburzeń wentylacji płuc
w trakcie wykonywania badania u pacjenta.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego wynosi 76 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne   –   26 godzin,
 • zajęcia praktyczne   –   50 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny i/lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego  pielęgniarka powinna:

 • omówić patofizjologię chorób będących przyczyną zaburzeń czynności układu oddechowego oraz ich wpływ na wynik badania spirometrycznego,
 • przygotować pracownię i specjalistyczny sprzęt do badania spirometrycznego,
 • przygotować pacjenta do badania spirometrycznego,
 • wykonać badanie spirometryczne u dorosłego i dziecka,
 • dokonywać oceny zaburzeń wentylacji płuc w trakcie wykonywania badania spirometrycznego.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I  

Patofizjologia chorób będących przyczyną zaburzeń czynności układu oddechowego

 

6  

 

 

6

II Specyfika pracy pielęgniarki w pracowni badań spirometrycznych 6 Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych*

 

 

Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci*

 

25**

 

 

 

 

 

25**

 

70
III Badanie spirometryczne –wykonanie i jego wstępna ocena 14
Łączna liczba godzin  26   50 76

* Placówka powinna być wyposażona w wystandaryzowany sprzęt do wykonania badań, wskazanych w module III, w których możliwe będzie zdobywanie umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych.

** Przy 5-godzinnym czasie trwania zajęć w ciągu dnia.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!