bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka, położna rozpozna stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmie działania resuscytacyjne u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (Nr 01/11) wynosi
90 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne  –  30 godzin,
 • ćwiczenia w warunkach symulowanych –  25 godzin,
 • zajęcia praktyczne            –  35 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego, np. wykonanie defibrylacji w warunkach symulowanych.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny i/lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

 

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Nr 01/11) pielęgniarka, położna powinna:

 • rozpoznać i ocenić stan nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • wymienić objawy ryzyka nagłej śmierci sercowej,
 • podjąć działania ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • realizować zasady postępowania w odwracalnych przyczynach zatrzymania krążenia,
 • wykonać defibrylację u osoby dorosłej i dziecka zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zabezpieczyć i utrzymać dostęp naczyniowy (w tym wkłucie centralne),
 • podać pacjentowi leki w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego zgodnie
  z obowiązującymi standardami,
 • podać płyny infuzyjne stosowane podczas stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz po skutecznej resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
 • wdrożyć standardy postępowania w ostrych zespołach wieńcowych,
 • monitorować stan pacjenta podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej
  i w okresie poresuscytacyjnym,
 • omówić zasady i metody opieki poresuscytacyjnej,
 • rozpoznawać i przeciwdziałać następstwom nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • współpracować z zespołem ratownictwa medycznego.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Ćwiczenia (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS 10 15 25
II Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS 20 10 oddział intensywnej terapiialbo oddział intensywnej opieki kardiologicznej albo szpitalny oddział ratunkowy 35 65
Łączna liczba godzin 30 25 35 90

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!