bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – podstawy opieki paliatywnej

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz. 602 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka zastosuje metody terapeutyczne poprawiające jakość życia pacjenta objętego opieką paliatywną oraz jego rodziny/opiekunów.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej (Nr 05/07) wynosi 85 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne  – 50 godzin,
 • zajęcia praktyczne   – 35 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych
  w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej (Nr 05/07) pielęgniarka, powinna:

 • zastosować metody oceny jakości życia u pacjenta objętego opieką paliatywną,
 • ocenić i monitorować ból oraz inne objawy występujące u pacjenta objętego opieką paliatywną,
 • podać na zlecenie lekarskie dożylnie, zewnątrzoponowo, podskórnie, przezskórnie, doustnie leki niwelujące/łagodzące objawy somatyczne
  i psychiczne u pacjenta objętego opieką paliatywną,
 • dokonać doraźnej modyfikacji dawki leków w razie nasilenia bólu i innych objawów wynikających z przebiegu choroby,
 • podjąć działania celem rozwiązania problemów psychicznych, duchowych, społecznych u pacjenta objętego opieką paliatywną i ich rodziny/ opiekunów,
 • współuczestniczyć w fizjoterapii pacjenta objętego opieką paliatywną.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Jakość życia pacjenta w opiece paliatywnej 5 ośrodek opieki paliatywnej[1] 35 85
II Niwelowanie/łagodzenie objawów somatycznych i psychicznych
u pacjentów objętych opieką paliatywną
30
III Psychospołeczne aspekty opieki paliatywnej 9
IV Fizjoterapia w opiece paliatywnej 6
Łączna liczba godzin 50 35 85
[1] hospicjum, zespół opieki paliatywnej, oddział opieki/medycyny paliatywnej

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!