bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – podstawy dializoterapii

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz. 602 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka przeprowadzi hemodializę i dializę otrzewnową u pacjenta w ramach kompetencji zawodowych.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Podstawy dializoterapii (Nr 08/07) wynosi 90 godzin dydaktycznych,
w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 34 godziny,
 • zajęcia praktyczne – 56 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Podstawy dializoterapii (Nr 08/07) pielęgniarka powinna:

 • omówić gospodarkę wodno-elektrolitową u pacjenta dializowanego,
 • rozpoznać zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej u pacjentów dializowanych,
 • monitorować stopień nawodnienia pacjenta dializowanego,
 • omówić farmakoterapię stosowaną u pacjentów dializowanych,
 • przygotować, podawać oraz modyfikować dawkę leków w trakcie leczenia hemodializą/dializą otrzewnową zgodnie z ustalonym planem leczenia,
 • sprawować opiekę nad pacjentem dializowanym,
 • zapobiegać powikłaniom w dializoterapii,
 • prowadzić dokumentację związaną z oceną gospodarki wodno-elektrolitowej pacjenta oraz dożylną terapią farmakologiczną według standardów przyjętych w danym ośrodku,
 • przygotować pacjenta i/lub rodzinę/opiekunów do współudziału w leczeniu dializami.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

 

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż  

Łączna liczba godzin

Placówka Liczba

godzin

I

Podstawy dializoterapii 10 stacja dializ 56 90
II Hemodializa 12
III Dializa otrzewnowa 12
Łączna liczba godzin 34   56 90

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!