bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – Leczenie ran, odleżyn i owrzodzeń żylnych

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz. 602 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka zapewni opiekę choremu z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, oparzeniową, owrzodzeniową i przetoką oraz zdejmie szwy.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Leczenie ran (Nr 11/07) wynosi  225  godzin dydaktycznych[1], w tym:

 • zajęcia teoretyczne     –       85 godzin,
 • zajęcia praktyczne      –     140 godzin.
[1] Opracowanie modułów: III Odleżyny, IV Owrzodzenia żylne i V Oparzenia umożliwia ich realizowanie jako odrębnych, samodzielnych kursów specjalistycznych, po uzupełnieniu każdego z nich o zagadnienia z modułu I Podstawy leczenia ran oraz z modułu II Zakażenia ran.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Leczenie ran (Nr 11/07) pielęgniarka powinna

 • ocenić stan zagrożenia życia chorego z raną,
 • dokonać podziału ran,
 • zaopatrzyć ranę,
 • zaopatrzyć przetokę,
 • zorganizować bezpieczny transport chorego z raną,
 • scharakteryzować choroby ogólnoustrojowe wpływające na proces gojenia rany,
 • omówić fazy gojenia się rany,
 • ocenić proces gojenia się rany,
 • scharakteryzować ogólnoustrojową reakcję organizmu na ranę,
 • omówić metody leczenia ran,
 • omówić powikłania w gojeniu się rany,
 • zastosować strategię TIME w leczeniu ran przewlekłych,
 • ocenić ryzyko odleżyn,
 • zastosować działania zapobiegające wystąpieniu odleżyn,
 • ocenić stopień odleżyny,
 • ocenić stopień i powierzchnię oparzenia,
 • przygotować chorego z raną oparzeniową do przeszczepu skóry,
 • scharakteryzować rodzaje znieczulenia stosowane w opracowaniu ran,
 • zapewnić opiekę choremu, u którego zastosowano znieczulenie,
 • ocenić i łagodzić ból u chorego z raną,
 • usunąć szwy z rany,
 • nauczyć chorego postępowania z raną i blizną,
 • zapobiegać zakażeniu rany,
 • rozpoznać zakażenie rany,
 • postępować w przypadku zakażenia rany,
 • pobrać materiał z rany do badania mikrobiologicznego,
 • scharakteryzować przewlekłą niewydolność żylną,
 • wykonać badanie wskaźnika kostka/ramię,
 • zinterpretować wyniki badań biochemicznych w profilaktyce i leczeniu ran,
 • założyć opatrunek kompresyjny na kończynę,
 • współpracować z zespołem terapeutycznym w zakresie leczenia, rehabilitacji
  i żywienia chorego z raną,
 • prowadzić dokumentację opieki nad chorym z raną,
 • powadzić edukację chorego i jego rodziny.

PLAN  NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba

godzin)

Staż Łączna

liczba godzin

 

 

Placówka

 

Liczba godzin
I

 

Podstawy leczenia ran

 

 

15

 

 

ambulatorium chirurgii ogólnej albo ambulatorium chirurgii urazowej albo szpitalny oddział ratunkowy

 

 

 

35

 

 

 

 

 

60

 

II

 

Zakażenia ran

 

 

10

 

III

 

Odleżyny

 

 

 

 

20

 

 

oddział neurologii albo oddział intensywnej opieki medycznej albo oddział geriatrii albo oddział rehabilitacji

 

 

 

 

35

 

 

 

 

55

 

IV

 

Owrzodzenia żylne

 

 

 

20

 

 

poradnia leczenia owrzodzeń żylnych albo oddział chirurgii naczyniowej

 

 

 

35

 

 

 

55

 

 

V

 

Oparzenia

 

 

20

 

oddział oparzeniowy albo oddział chirurgii

 

 

35

 

55

Razem 85   140 225

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!