bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – endoskopia

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do uczestnictwa w badaniach i zabiegach endoskopowych oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Endoskopia  wynosi 184 godziny dydaktycznych,  w tym:

 • zajęcia teoretyczne  –   93 godziny
 • zajęcia praktyczne  –   91 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Endoskopia  pielęgniarka powinna:

 • wymienić sprzęt endoskopowy stosowany w kraju,
 • omówić zastosowanie i zasady działania sprzętu endoskopowego,
 • omówić zasady dekontaminacji oraz sterylizacji sprzętu
  i akcesoriów endoskopowych,
 • omówić endoskopie diagnostyczne i terapeutyczne,
 • przygotować pacjenta do endoskopii,
 • pielęgnować pacjenta po badaniach i zabiegach endoskopowych,
 • asystować w trakcie endoskopii,
 • asystować przy zabiegach wideochirurgicznych,
 • zapobiegać powikłaniom związanym z badaniami i zabiegami endoskopowymi,
 • wskazać uregulowania prawne z zakresu ochrony zdrowia personelu pracowni endoskopowej,
 • przeciwdziałać zagrożeniom zdrowia związanym z pracą w pracowni endoskopowej.

PLAN NAUCZANIA

 Lp.

Moduł

Teoria (liczbagodzin) Staż Łącznaliczba

godzin

Placówka Liczba godzin
I  Organizacja pracowni endoskopowej  23 pracownia endoskopowa,blok operacyjny, na którym prowadzone są laparoskopie 14 37
 II Badania endoskopowe 25 pracownia endoskopowa 28 53
 

III

Zabiegi endoskopowe 25 pracownia endoskopowa,blok operacyjny, na którym prowadzone są laparoskopie 35 60
IV Opieka nad pacjentem przed          i po badaniach                  oraz zabiegach endoskopowych 20 pracownia endoskopowa 14 34
Łączna liczba godzin
93   91 184

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!