bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia  5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Uzyskanie uprawnień do pracy w ochronie zdrowia pracujących oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 450 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[1]
 • blok specjalistyczny 315 godzin
  • część teoretyczna 175 godzin
  • część praktyczna     140 godzin

Plan nauczania określony został dla dziennego trybu kształcenia i zawiera liczbę godzin przeznaczoną na realizację poszczególnych modułów. Z uwagi jednak na lokalne preferencje i potrzeby, prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem kursu mogą dokonać modyfikacji czasu kształcenia w wymiarze nie większym niż 20%. Oznacza to, że 80% czasu przeznaczonego na realizację poszczególnych modułów nie podlega zmianie. Wskazane 20% może być wykorzystane na przesunięcia pomiędzy poszczególnymi modułami lub w części może zostać przeznaczone na realizację zadań w ramach samokształcenia. Organizator, w porozumieniu z kierownikiem kursu oraz wykładowcami, ma prawo do modyfikacji czasu trwania kształcenia w zależności od programu realizowanego w trybie innym niż dzienny.

[1] Organizator kształcenia może zrezygnować z modułu IX Leczenie krwią.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących pielęgniarka powinna:

 • przedstawić system ochrony zdrowia pracujących w Polsce,
 • znać czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy,
 • zawrzeć kontrakt na świadczenia pielęgniarskie w służbie medycyny pracy,
 • zorganizować i wyposażyć gabinet pielęgniarski,
 • formułować diagnozę pielęgniarską i organizować pracę zgodnie z procesem pielęgnowania i standardami postępowania,
 • wyposażyć zakład w sprzęt ochronny i środki do udzielania pierwszej pomocy,
 • dobrać środki ochrony indywidualnej używane do konkretnej sytuacji zawodowej,
 • prawidłowo dokumentować pracę pielęgniarki,
 • współorganizować badania profilaktyczne pracowników,
 • wykonać badania: ostrości słuchu i wzroku, badania czucia,
 • rozpoznać i ustalać związek między objawami chorobowymi a czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na stanowisku pracy,
 • udzielać pomocy przedlekarskiej,
 • przekonać pracodawcę i pracowników o konieczności wykonywania systematycznych badań lekarskich i korzystania z porad pielęgniarskich,
 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy zdrowotne i psychospołeczne podopiecznych,
 • udzielać informacji podopiecznym o rodzajach i warunkach ubiegania się
  o różne formy pomocy społecznej,
 • objąć czynnym poradnictwem pracowników wymagających szczególnej opieki,
 • realizować programy promocji zdrowia w środowisku pracy,
 • udzielać informacji podopiecznym o czynnikach zagrożenia zdrowia
  i możliwości ich eliminowania bądź ograniczenia,
 • oceniać obciążenie psychiczne pracą,
 • oceniać zgodność między predyspozycjami osobniczymi a rodzajem wykonywanej pracy,
 • rozpoznać negatywne czynniki psychospołeczne tkwiące w środowisku pracy
  i zapobiegać ich następstwom,
 • oceniać warunki BHP,
 • dbać o dobry przepływ informacji w zespole.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Teoria

(liczba godzin)

STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi 30 30
II Medycyna pracy 60 poradnia specjalistyczna medycyny pracy, w tym: gabinet chirurgiczny 35 130
inny gabinet specjalistyczny [1] 35
III Pielęgniarstwo
w opiece zdrowotnej nad pracującymi
60 placówka podstawowej jednostki służby medycyny pracy 70 130
IV Wybrane elementy psychologii pracy 25 25
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 175 140 315
[1] Wybór gabinetu w zależności od preferencji uczestników szkolenia, po uzyskaniu akceptacji  kierownika kursu.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!