bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnej pracy na stanowisku środowiskowej pielęgniarki szkolnej. Kurs kwalifikacyjny koncentruje się na kształtowaniu umiejętności pozwalających pielęgniarce pełnić następujące role:

 1. profesjonalisty wspierającego ucznia[1] w zdrowiu i rozwoju poprzez diagnostykę, pielęgnację, opiekę (profilaktyka zaburzeń, pomoc w chorobie i niepełnosprawności),
 1. doradcy w sprawach zdrowia, promotora zdrowia, edukatora, współtwórcy i współwykonawcy programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizowanych w szkole i poza szkołą na rzecz ucznia.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 502 godziny dydaktyczne:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[2]
 • blok specjalistyczny 367 godzin
  • część teoretyczna 150 godzin
  • część praktyczna   217 godzin
[1] Pojęcie „uczeń” i „wychowanek” traktowane są zamiennie. [2] Organizator kształcenia może zrezygnować z modułu IX Leczenie krwią, wówczas czas trwania bloku ogólnozawodowego wynosić będzie 120 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania pielęgniarka powinna:

 • zdiagnozować ucznia w aspekcie zdrowia i prawidłowego rozwoju,
 • pomagać uczniowi/wychowankowi w utrzymaniu zdrowia,
 • współuczestniczyć w rozwiązywaniu problemów, które występują w sytuacji choroby i niepełnej sprawności ucznia,
 • udzielać pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i/lub zdrowia ucznia,
 • organizować środowisko szkolne w kierunku tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu uczniów i innych członków społeczności szkolnej,
 • wpływać w sposób zamierzony na ucznia w celu kształtowania pożądanych zachowań zdrowotnych,
 • ocenić potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej wśród uczniów/wychowanków,
 • realizować samodzielnie i we współpracy z innymi członkami społeczności szkolnej programy szkolnej edukacji zdrowotnej,
 • modyfikować różne propozycje programowe z zakresu szkolnego wychowania zdrowotnego stosownie do potrzeb oraz realiów środowiska i adresata tych programów,
 • ocenić efektywność własnych działań edukacyjnych i modyfikować zastosowane metody,
 • wykorzystać różne rodzaje i źródła wsparcia społecznego w organizowaniu opieki nad uczniami,
 • pracować w grupach wsparcia dla uczniów/wychowanków,
 • współpracować z profesjonalistami zatrudnionymi w strukturach organizacyjnych podstawowej opieki zdrowotnej,
 • współpracować z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi pracownikami szkoły,
 • współpracować z rodzicami/opiekunami uczniów,
 • określić miejsce szkoły w środowisku lokalnym i wynikające z niego korzyści i zagrożenia dla zdrowia ucznia,
 • wprowadzić do swojej praktyki standard opieki pielęgniarskiej nad uczniem,
 • gromadzić i dokumentować własne doświadczenia zawodowe,
 • uczestniczyć w pielęgniarskich i pozapielęgniarskich badaniach naukowych, dotyczących problemów opieki zdrowotnej nad uczniem/wychowankiem,
 • uczestniczyć w podejmowaniu decyzji związanych z planowaniem i zarządzaniem opieką zdrowotną nad uczniem/wychowankiem,
 • zaplanować i realizować program własnego kształcenia zawodowego,
 • rozwijać metodykę swojej pracy.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.
MODUŁ
Liczba godzin
I Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 30
II Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania 15
III Pediatria społeczna i medycyna szkolna 30
IV Klinika chorób i zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży 45
V Wybrane elementy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży 15
VI Wybrane elementy socjologii 15
Teoria – liczba godzin 150
  STAŻ  
1. gabinet pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 70
2. praktyka pielęgniarki rodzinnej 35
3. szkoła integracyjna lub specjalna 35
4. poradnia rehabilitacyjna lub ośrodek gimnastyki korekcyjnej 14
5. pogotowie opiekuńcze lub dom dziecka 14
6. poradnia psychologiczno-pedagogiczna 14
7. oddział zdrowia psychicznego lub poradnia zdrowia psychicznego 21
8. poradnia uzależnień 14
Staż – liczba godzin 217
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 367

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!