bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo rodzinne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Celem programu jest przygotowanie pielęgniarki rodzinnej do samodzielnego wykonywania zadań niezbędnych dla zapewnienia skutecznej opieki pielęgniarskiej nad jednostką, rodziną, grupą społeczną.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 488 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[1]
 • blok specjalistyczny   353 godziny
  • zajęcia teoretyczne 150 godzin
  • zajęcia stażowe  203 godziny
[1] Organizator kształcenia podyplomowego może zrezygnować z modułu Leczenie krwią.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego pielęgniarka powinna:

 • sprawować samodzielną, kompleksową i skuteczną opiekę nad jednostką, rodziną, grupą, społecznością,
 • korzystać z wszystkich dostępnych źródeł informacji na temat zdrowia jednostki i rodziny,
 • diagnozować zaburzenia zdrowia występujące w rodzinie,
 • planować i realizować działania w stosunku do pacjenta i rodziny,
 • wykonywać podstawowe badania diagnostyczne i wstępnie je interpretować,
 • uczestniczyć w leczeniu i rehabilitacji osób przewlekle chorych
  i niepełnosprawnych,
 • prowadzić usprawnianie pacjenta obłożnie chorego i współpracować
  z zespołem leczniczo-rehabilitacyjnym,
 • sprawować opiekę nad pacjentem w terminalnej fazie choroby,
 • uczestniczyć w zwalczaniu bólu,
 • prowadzić doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych
  i zdrowotnych pacjenta/rodziny,
 • rozpoznawać potrzeby pielęgnacyjne chorych ze schorzeniami ostrymi
  i przewlekłymi, zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami i prowadzić proces pielęgnowania dostosowany do sytuacji chorego i rodziny,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach,
 • być rzecznikiem praw pacjenta/rodziny do zachowania zdrowia,
 • różnicować pojęcia: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka,
 • rozpoznawać potrzeby edukacyjne rodziny zdrowej i z problemami zdrowotnymi,
 • zaplanować, wdrożyć i ocenić efekty działań zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • określać potrzeby jednostki, rodziny, społeczności w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • określić cele doradztwa i konsultacji,
 • prowadzić konsultacje i doradztwo zdrowotne,
 • korzystać z istniejących programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • zastosować metody edukacji zdrowotnej stosownie do potrzeb rodziny
  i środowiska lokalnego,
 • rozwijać i wzbogacać metodykę swojego działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • przekazywać wiedzę o zdrowiu, sposobach i warunkach jego utrzymania
  i czynnikach zagrażających zdrowiu,
 • kształtować u podopiecznych umiejętności niezbędne do zachowania zdrowia,
 • uczyć sposobów samokontroli stanu zdrowia,
 • organizować i przeprowadzić spotkanie na wybrany temat z większą grupą pacjentów,
 • nawiązać współpracę z przedstawicielami innych instytucji i organizacji na rzecz zdrowia rodziny i środowiska,
 • organizować swoje stanowisko pracy zgodnie z zasadami organizacji pracy, zasobami, doświadczeniem i możliwościami,
 • zaplanować, realizować i oceniać wyniki swojej pracy,
 • prowadzić dokumentację związaną z całokształtem pracy,
 • korzystać z przepisów prawnych, wytycznych, poradników,
 • zaplanować budżet związany ze stanowiskiem pracy,
 • wycenić usługi świadczone na rzecz jednostki, rodziny,
 • realizować samokształcenie.

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Liczba godzin
I Podstawowa opieka zdrowotna 30
II Pielęgniarstwo rodzinne 45
III Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w rodzinie 30
IV Problemy zdrowotne występujące w różnych etapach życia człowieka 45
Teoria – liczba godzin 150
  STAŻ Liczba godzin
  OBLIGATORYJNY
1. Poradnia chorób płuc i gruźlicy 14
2. Poradnia zdrowia psychicznego lub odwykowa 14
3. Poradnia uzależnień dzieci i młodzieży 14
4. Poradnia rehabilitacyjna 21
5. Poradnia cukrzycowa 21
6. Praca w środowisku 105
  FAKULTATYWNY (jedna placówka do wyboru)
1. Gabinet promocji zdrowia 14
2. Poradnia opieki paliatywnej
3. Oddział szybkiej diagnostyki
Staż – liczba godzin 203
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 353

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!