bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia
5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602
i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania kompleksowej opieki paliatywnej.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 505 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 370 godzin
  • część teoretyczna 195 godzin
  • część praktyczna 175 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie opieki paliatywnej pielęgniarka powinna:

 • omówić zagadnienia tanatologii,
 • omówić struktury organizacyjne opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce,
 • stosować standardy opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • pielęgnować pacjenta z przewlekłą (postępującą) chorobą,
 • sprawować opiekę nad dzieckiem z zaawansowaną (postępującą) chorobą,
 • rozpoznawać i łagodzić objawy somatyczne u pacjentów z zaawansowaną (postępującą) chorobą,
 • inicjować działania zmierzające do podnoszenia jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną,
 • informować o prawach pacjenta,
 • podejmować decyzje etyczne w opiece paliatywnej,
 • wspierać podopiecznych i ich rodziny,
 • rozumieć złożoną naturę cierpień przeżywanych przez umierających, ich bliskich oraz opiekujący się nimi personel,
 • udzielać porad w zakresie świadczeń opieki społecznej,
 • określić miejsce i zadania pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym,
 • scharakteryzować wybrane formy opieki komplementarnej,
 • ocenić korzyści płynące ze stosowania form opieki komplementarnej w opiece paliatywnej.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba

godzin

I

Założenia i podstawy opieki paliatywnej 45 45
II Praktyka pielęgniarska
w opiece paliatywnej
90 oddział intensywnej opieki medycznej 35 230
oddział geriatryczny albo dom pomocy społecznej 35
oddział onkologii dziecięcej albo oddział neurologii wieku rozwojowego 35
wzorcowe placówki opieki paliatywno-hospicyjnej 35
III Aspekty psychologiczne
i duchowe w opiece paliatywnej nad chorym
i jego rodziną
30 wzorcowe hospicjum 35 65
IV Pomoc i wsparcie socjalne
w opiece paliatywnej
15 15
V Etyka w opiece paliatywnej 15 15
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 195   175 370

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!