bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 490 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 355 godzin
  • część teoretyczna 180 godzin
  • część praktyczna 175 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej pielęgniarka powinna:

 • rozpoznawać potrzeby i problemy zdrowotne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz świadczyć profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu tych problemów,
 • organizować indywidualną, kompleksową opiekę nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi,
 • korzystać z opracowanych standardów postępowania pielęgniarskiego,
 • współdziałać w zakresie planowania i realizacji opieki z zespołem interdyscyplinarnym,
 • podejmować działania na rzecz zapewnienia wysokiej jakości świadczonej opieki,
 • współuczestniczyć w kompleksowej rehabilitacji, readaptacji i rewalidacji chorych,
 • współdziałać w zakresie stosowania metod pracy socjalnej,
 • organizować pracę własną i współdziałać z zespołem interdyscyplinarnym,
 • efektywnie komunikować się z chorym, jego rodziną, bliskimi,
 • prowadzić edukację podopiecznych i ich rodzin (bliskich), szczególnie w zakresie organizacji samoopieki, samopielęgnacji,
 • kształtować etyczne relacje z podopiecznym i jego rodziną,
 • wdrażać w praktycznym działaniu obowiązujące przepisy prawne.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Teoria (liczba godzin) STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Problemy pielęgnacyjne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 120 opieka środowiskowa –rodzinna 35 260
dom pomocy społecznej dla przewlekle chorych/osób starszych lub upośledzonych umysłowo/alternatywnie zakład opiekuńczo-leczniczy dla chorych upośledzonych umysłowo 35
zakład pielęgnacyjno –opiekuńczy, opiekuńczo-leczniczy dla chorych terminalnie/lub ośrodek opieki paliatywnej/hospicjum 35
placówka do wyboru (staż fakultatywny)[1] 35
II Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych 40 oddział rehabilitacyjny, dom pomocy społecznej z odpowiednim zapleczem rehabilitacyjnym lub ośrodek rehabilitacyjny dla przewlekle chorych 35 75
III Praca socjalna 20 20
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 180 175 355
[1]  Zajęcia stażowe dla modułu I powinny być realizowane w 3 obligatoryjnych placówkach. Ponadto uczestnik kursu realizuje dodatkowo staż fakultatywny (35h) w jednej z zaplanowanych przez Organizatora obligatoryjnych placówek (po uzgodnieniu z kierownikiem kursu).

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!