bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo chirurgiczne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia
5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602
z późń. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Pielęgniarka rozpozna stan i problemy zdrowotne chorych leczonych chirurgicznie
i zapewni opiekę chorym zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi/standardami/procedurami postępowania oraz podejmie działania ratunkowe w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Czas kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 507 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy                 120 godzin[1]
 • blok specjalistyczny                  387 godzin
 • część teoretyczna 177 godzin,
 • część praktyczna 210 godzin.
[1] Czas trwania bloku ogólnozawodowego wynosi 120 godzin, ponieważ program nie obejmuje modułu VIII Postępowanie w stanach zagrożenia życia.

Uwaga – ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego nadaje uprawnienia pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie
z art.3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.).

 

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych
  w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny albo praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

 

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego pielęgniarka powinna:

 • rozpoznać stany nagłe, zagrażające życiu i zdrowiu chorego,
 • podjąć i prowadzić podstawową i zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową,
 • przeprowadzić wstępną ocenę ciężkości urazów i monitorować stan pacjenta po urazie,
 • zróżnicować postępowanie w obrażeniach ciała,
 • zapewnić opiekę choremu po urazie,
 • sprawować opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia,
 • modyfikować działania ratunkowe i pielęgnacyjne, zależnie od stanu pacjenta i uwarunkowań zewnętrznych,
 • przygotować chorego do badań diagnostycznych,
 • sprawować opiekę podczas i po badaniu,
 • wykonać badanie elektrokardiograficzne i rozpoznać cechy elektrokardiograficzne stanów zagrożenia życia i zdrowia,
 • zinterpretować wyniki badań diagnostycznych świadczących o zagrożeniu życia i zdrowia,
 • rozpoznać problemy zdrowotne chorego w okresie przed- i pooperacyjnym, uwzględniając rodzaj zabiegu operacyjnego i rodzaj znieczulenia,
 • zapewnić opiekę choremu w okresie okołooperacyjnym metodą procesu pielęgnowania,
 • rozpoznać indywidualne ryzyko powikłań pooperacyjnych i zapobiegać ich wystąpieniu,
 • stosować metody psychoterapii elementarnej u chorych leczonych chirurgicznie,
 • scharakteryzować reakcje i zachowania jednostki/grupy w nagłych zdarzeniach jednostkowych i masowych oraz zapobiegać psychicznym urazom,
 • wspierać chorego w zakresie samoopieki i samoobsługi,
 • edukować chorego i jego rodzinę w zakresie profilaktyki chorób.

 

Plan nauczania

 

 

Lp.

 

MODUŁ

 

 Teoria

(liczba godzin)

 

 Staż Łączna

liczba godzin

 

 Placówka

 

Liczba godzin

 

I

 

Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego 25  

 

 

 

oddział chirurgii ogólnej

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

111

 

 

II

 

 

Pielęgnowanie pacjenta, ze schorzeniami przewodu pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego i gruczołu piersiowego, leczonego chirurgicznie 30

 

 

 

III

 

 

Pielęgnowanie pacjenta z obrażeniami ciała

leczonego chirurgicznie

 

 

30

 

oddział chirurgii urazowej albo

oddział chirurgii ortopedycznej

 

 

35

 

 

 

65

IV

 

Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami naczyń tętniczych i żylnych

leczonego chirurgicznie

15 oddział chirurgii naczyniowej albo
oddział chirurgii ogólnej szerokoprofilowej
35 50
V

 

Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu moczowego leczonego chirurgicznie 15  

oddział urologii

 

 

35

 

50
VI

 

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 62

 

szpitalny oddział ratunkowy

 

pracownia EKG

35

 

14

111
Łączna liczba godzin

 

177  

 

210 387

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!