bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia  5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602  i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki podejmującej pracę w jednostkach anestezjologii i intensywnej terapii medycznej do pełnienia funkcji zawodowych pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej opieki.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 530 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 395 godzin
  • część teoretyczna 150 godzin
  • część praktyczna     245 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki pielęgniarka powinna:

 • scharakteryzować strukturę organizacyjną, zadania i zakres współpracy pogotowia ratunkowego, oddziału intensywnej terapii, ośrodka toksykologii
  i ośrodka leczenia oparzeń,
 • omówić zadania pielęgniarki pracującej na oddziałach anestezjologii
  i intensywnej terapii medycznej,
 • obsługiwać aparaturę i sprzęt stosowany na oddziale anestezjologii
  i intensywnej terapii medycznej, pomocy doraźnej,
 • przygotować pacjenta do znieczulenia,
 • uczestniczyć we wszystkich typach znieczulenia oraz dokumentować jego przebieg,
 • prowadzić proces pielęgnowania pacjenta przebywającego w oddziale intensywnej terapii,
 • uczestniczyć w badaniach diagnostycznych i interpretować ich wyniki
  w kierunku rozpoznania zagrożeń życia,
 • ocenić stan chorego z uwzględnieniem funkcji poszczególnych układów,
 • rozpoznać ryzyko powikłań i przeciwdziałać ich skutkom,
 • przestrzegać dawek, sposobu podawania i przechowywania środków farmakologicznych stosowanych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
 • rozpoznać działania uboczne stosowanych środków farmakologicznych,
 • sprawować opiekę nad pacjentem w czasie przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia (n.z.k.) i podjąć akcję resuscytacyjną
  w ramach swoich kompetencji,
 • ustalić priorytety w opiece nad chorym na oddziale anestezjologii
  i intensywnej terapii oraz pomocy doraźnej,
 • przygotować pacjenta do procedur inwazyjnych i asystować przy ich wykonywaniu,
 • postępować z poszkodowanym na miejscu wypadku,
 • postępować zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz pomocy doraźnej,
 • komunikować się z zespołem terapeutycznym, pacjentem i osobami dla niego znaczącymi,
 • rozpoznać potrzeby chorego,
 • planować, realizować oraz ocenić wykonane działania,
 • wykazać się odpowiedzialnością za jakość pracy zgodnie z obowiązującymi normami prawno-deontologicznymi.

 

Plan nauczania

Lp. MODUŁ Teoria

(liczba godzin)

STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Anestezjologia
i pielęgniarstwo anestezjologicznie
45 blok operacyjny wieloprofilowy dorosłych 70 185
blok operacyjny wieloprofilowy dzieci 35
blok operacyjny położniczo-ginekologiczny 35
II Intensywna terapia
i pielęgniarstwo
w intensywnej opiece
60 oddział intensywnej opieki dorosłych 70 165
oddział intensywnej opieki dzieci 35
III Farmakoterapia
w anestezjologii
i intensywnej terapii
30 30
IV Zakażenia szpitalne
w anestezjologii
i intensywnej terapii
15 15
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 245 395

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!