bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Specjalizacja – Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad osobą zdrową i chorą w jej środowisku zamieszkania, a zwłaszcza do:

 1. świadczenia opieki jednostkom, rodzinom i osobom z grup ryzyka, grupom zaniedbanym, społeczności lokalnej w sytuacjach nietypowych i trudnych;
 2. pełnienia roli konsultanta i doradcy do spraw zdrowia;
 3. pełnienia roli lidera w zespole pielęgniarek rodzinnych.

Czas trwania specjalizacji

 1. Łączna liczba godzin wynosi 995 godzin dydaktycznych.
 2. Łączna liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.
 3. Łączna liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 665 godzin, w tym: część teoretyczna 420 godzin, część praktyczna 245 godzin.

 Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. Określić potrzeby zdrowotne podopiecznego, rodziny i społeczności lokalnej.
 2. Rozpoznać i określić konieczny zakres opieki nad podopiecznym, rodziną.
 3. Zaplanować charakter opieki nad podopiecznym, rodziną.
 4. Zdiagnozować sytuację trudną.
 5. Określić swoje kompetencje w rozwiązaniu sytuacji trudnej, problemowej.
 6. Współdziałać w zespole na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych.
 7. Sformułować cele i zakres aktywizacji podopiecznego, rodziny.
 8. Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną w środowisku.
 9. Rozpoznać i interpretować problemy opiekuńcze rodziny.
 10. Uzasadnić znaczenie rodziny w procesie opieki i samoopieki w leczeniu oraz rehabilitacji w różnych sytuacjach zdrowotnych i społecznych.
 11. Określić sytuacje (czynniki) ryzyka zagrożenia zdrowia.
 12. Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich w sytuacjach nietypowych.
 13. Dobrać odpowiedni model opieki pielęgniarskiej do stanu i sytuacji podopiecznego, rodziny.
 14. Doradzać pielęgniarkom w formułowaniu celów i planowaniu działań.
 15. Opracowywać szczegółowe standardy postępowania pielęgniarskiego.
 16. Analizować i wdrażać standardy opieki do praktyki pielęgniarskiej.
 17. Omówić rolę pielęgniarki rodzinnej w pielęgnowaniu pacjenta, rodziny w oparciu o wybrany model, teorię pielęgnowania.
 18. Różnicować modele opieki pielęgniarskiej.
 19. Określić cele i zakres aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
 20. Kształtować świadomy udział podopiecznego, rodziny w procesie pielęgnowania i edukacji.
 21. Komunikować się efektywnie z człowiekiem zdrowym, chorym, rodziną, grupą społeczną, dobierając odpowiednie metody i techniki komunikowania się.
 22. Doradzać w zakresie samoopieki i podstawowych czynności życia codziennego.
 23. Prowadzić doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, zdrowotnych i społecznych.
 24. Doradzać w zakresie wspierania zdrowia i przeciwdziałać jego zagrożeniom.
 25. Doradzać, inspirować, realizować działania edukacyjne.
 26. Analizować i oceniać efektywność działań pielęgniarskich.
 27. Opracować koncepcję i kryteria oceny poprawy jakości opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.
 28. Rozpoznać oczekiwania personelu w zakresie kształcenia i samokształcenia.
 29. Projektować programy doskonalenia dla pielęgniarek rodzinnych.
 30. Uczestniczyć w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów.
 31. Dokonywać samooceny wiedzy i umiejętności zawodowych.
 32. Rejestrować, oceniać, uogólniać wyniki swojej pracy.
 33. Opracować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego.
 34. Promować zdrowie własne i innych.
 35. Wykorzystać programy promocji zdrowia w konkretnym działaniu.
 36. Współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami na rzecz promocji zdrowia.
 37. Współuczestniczyć w opracowywaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia.
 38. Opracować pomoce i środki do realizacji programów promocji zdrowia.
 39. Wskazać liderów w społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia.
 40. Kształtować zachowania etyczne w relacji z podopiecznym, rodziną.
 41. Rozpoznać problemy etyczno-moralne w pracy pielęgniarek rodzinnych i wspierać współpracowników w ich rozwiązywaniu.
 42. Nawiązać kontakt i współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami w celu poprawy sytuacji podopiecznego, rodziny.
 43. Kierować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarek rodzinnych.
 44. Oceniać struktury organizacyjne w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej.
 45. Oceniać zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w środowisku.
 46. Przygotować prognozę zapotrzebowania na środowiskową opiekę pielęgniarską.
 47. Inicjować zmiany w organizacji pracy.
 48. Formułować cele i zadania pielęgniarki rodzinnej.
 49. Dokumentować proces pielęgnowania.
 50. Wykorzystać materiały statystyczne do analizy zdrowia społeczności lokalnej.
 51. Współuczestniczyć w badaniach naukowych dotyczących pielęgniarstwa.
 52. Wykorzystać wyniki badań dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej.

Plan nauczania

 STAŻ

 

Lp.

 

 MODUŁ  Teoria – liczba godzin  placówka  liczba godzin  Łączna liczba godzin
I

 

 Wybrane zagadnienia z epidemiologii i demografii  30  –  –  30
II

 

 Rozwój praktyki zawodowej – jakość opieki w podstawowej opiece zdrowotnej  30  –  –  30
III

 

 Formy, zakres i metody aktywizacji społeczności lokalnej  15  Urząd Miasta (Gminy1)) lub Ośrodek Pomocy Społecznej  35  50
IV

 

 Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury  30  –  –  30
V

 

 Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna w rodzinie i społeczności lokalnej  45  Poradnia lub Gabinet promocji zdrowia  35  80
VI

 

 Pielęgniarstwo rodzinne  30  –  –  30
VII

 

 Zaawansowana opieka pielęgniarska w wybranych problemach zdrowotnych  240  Psychiatria środowiskowa

Poradnia rehabilitacyjna

Opieka paliatywna2)

 70

70

35

 415
 Łączna liczba godzin  420  245  665

 

________

1)     Biuro, wydział odpowiadający za politykę zdrowotną i społeczną w urzędzie miasta lub gminy.

2)     Oddział opieki paliatywnej, hospicjum lub poradnia leczenia bólu.

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Specjalizacja – Pielęgniarstwo operacyjne

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK

Cel kształcenia

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Czas trwania specjalizacji

 1. Łączna liczba godzin wynosi 1.200 godzin dydaktycznych.
 2. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.
 3. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 870 godzin, w tym w części teoretycznej 100 godzin, w części praktycznej 770 godzin.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. Przedstawić przebieg zabiegów operacyjnych objętych programem kształcenia.
 2. Scharakteryzować techniki operacyjne.
 3. Przygotować salę operacyjną, bieliznę, instrumentarium i materiał dodatkowy do operacji.
 4. Obsługiwać aparaturę medyczną i przygotować ją do zabiegu pod kątem zachowania zasad aseptyki i bezpieczeństwa.
 5. Przygotować pacjenta do operacji.
 6. Łagodzić i eliminować lęk oraz niepokój chorego.
 7. Przygotować się do instrumentowania zgodnie z zasadami aseptyki.
 8. Instrumentować do zabiegu operacyjnego zgodnie z jego przebiegiem.
 9. Zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi w czasie jego pobytu na sali operacyjnej.
 10. Nadzorować przestrzeganie zasad aseptyki przez zespół operacyjny.
 11. Przedstawić powikłania mogące wystąpić po operacji.
 12. Uporządkować salę i stanowisko pracy po zabiegu.
 13. Omówić czynniki wpływające na powstanie i rozwój ośrodków chirurgii jednego dnia.
 14. Omówić rolę pielęgniarki operacyjnej w organizacji ośrodka chirurgii jednego dnia oraz sprawowaniu opieki nad pacjentem.
 15. Przedstawić kryteria doboru pacjentów do zabiegów operacyjnych w ramach chirurgii jednego dnia.
 16. Omówić kryteria wypisu pacjenta po zabiegu w ośrodku chirurgii jednego dnia.
 17. Przedstawić zalety i wady chirurgii jednego dnia.
 18. Prowadzić dokumentację pielęgniarską.
 19. Omówić rolę pielęgniarki w edukacji pacjenta i jego rodziny.
 20. Uczestniczyć w kształceniu przed- i podyplomowym pielęgniarek.
 21. Wpływać na jakość opieki okołooperacyjnej.
 22. Podejmować działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego.

Plan nauczania

 

 Teoria –  STAŻ  Łączna
Lp.

 

 MODUŁ  liczba godzin  placówka  liczba godzin  liczba godzin
1  2  3  4  5  6
I

 

 Współczesne pielęgniarstwo operacyjne  15  –  –  15
II

 

 Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii  Blok operacyjny neurochirurgii  70  665
 specjalistycznej  Blok operacyjny ginekologii i położnictwa  70
 Blok operacyjny ortopedii i traumatologii  70
 Blok operacyjny urologii  70
 Blok operacyjny kardiochirurgii  70
 Blok operacyjny laryngologii  35
 70  Blok operacyjny okulistyki  35
 Blok operacyjny chirurgii plastycznej  35

35

 Blok operacyjny chirurgii klatki piersiowej  70

 

 Blok operacyjny chirurgii naczyń obwodowych  70

 

 Staż fakultatywny1)  140

 

 140

 

III  Chirurgia jednego dnia  15  Ośrodek chirurgii jednego dnia2)  35

 

 50

 

Łączna liczba godzin  100  770  870

 

1)     Słuchacz po uzgodnieniu z kierownikiem specjalizacji dokonuje wyboru dwóch (po 70 godzin) placówek stażowych z wymienionych w planie nauczania, będących przedmiotem jego szczególnego zainteresowania.

2)     Organizator kształcenia, który nie ma możliwości organizacji stażu w ośrodku chirurgii jednego dnia, jest zobowiązany włączyć zaplanowaną liczbę godzin do zajęć stażu fakultatywnego.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Specjalizacja – Pielęgniarstwo chirurgiczne

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK

Cel kształcenia

Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami ze schorzeniami leczonymi chirurgicznie, a także do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.

Czas trwania specjalizacji

 1. Łączna liczba godzin wynosi 1.190 godzin dydaktycznych.
 2. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.
 3. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 860 godzin, w tym w części teoretycznej 405 godzin, w części praktycznej 455 godzin.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. Ocenić stan i sytuację psychospołeczną pacjenta leczonego chirurgicznie, wykorzystując możliwe źródła informacji.
 2. Rozpoznać stan zagrożenia życia.
 3. Rozpoznać problemy pielęgnacyjne pacjenta przed i po zabiegu operacyjnym.
 4. Określić priorytety opiekuńcze w odniesieniu do pacjenta i grupy pacjentów leczonych chirurgicznie.
 5. Zaplanować opiekę pielęgniarską krótko- i długofalową w okresie przed- i pooperacyjnym.
 6. Zrealizować i ocenić działania pielęgniarskie.
 7. Dobrać metody postępowania pielęgniarskiego indywidualnie do potrzeb chorego.
 8. Modyfikować działania pielęgniarskie stosownie do zmieniającego się stanu pacjenta.
 9. Przygotować chorego do różnych badań diagnostycznych i zabiegu operacyjnego.
 10. Dobrać model organizacyjny opieki pielęgniarskiej do sytuacji pacjenta.
 11. Prowadzić rehabilitację przyłóżkową i współuczestniczyć w rehabilitacji realizowanej przez zespół interdyscyplinarny.
 12. Wspierać pacjenta i jego rodzinę w chorobie i niepełnosprawności.
 13. Wskazać grupy wsparcia społecznego dla pacjenta i jego rodziny.
 14. Wdrażać standardy opieki pielęgniarskiej u chorych przed i po operacji.
 15. Przygotować chorego po zabiegu operacyjnym do samoopieki i samopielęgnacji, a rodzinę do sprawowania opieki nieprofesjonalnej.
 16. Mobilizować chorego do świadomego udziału w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym.
 17. Dobrać indywidualnie i stosować właściwe techniki kontaktu terapeutycznego z pacjentem.
 18. Prowadzić edukację zdrowotną pacjenta w zdrowiu i w chorobie, dobierając właściwe metody i środki.
 19. Przekonać pacjenta o konieczności stosowania leczenia dietetycznego oraz służyć mu radą i pomocą.
 20. Opracować i koordynować programy profilaktyczne, promocyjne, lecznicze i rehabilitacyjne.
 21. Doradzić pacjentowi i jego rodzinie jak zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny.
 22. Organizować i skutecznie realizować program własnego rozwoju zawodowego i zespołu współpracowników.
 23. Dobierać treści, metody i formy doskonalenia zawodowego.
 24. Zarządzać opieką pielęgniarską.
 25. Ocenić jakość opieki pielęgniarskiej i zarządzać jakością tej opieki.
 26. Określać problemy, które mogą być przedmiotem badań naukowych.
 27. Wykorzystać badania naukowe w pielęgniarstwie do poprawy jakości opieki.
 28. Interpretować obowiązujące przepisy prawne i wykorzystywać je do organizacji i realizacji opieki pielęgniarskiej.
 29. Współpracować z osobami, instytucjami, a także w zespole interdyscyplinarnym dla zabezpieczenia niezbędnych warunków do realizacji pełnoprofilowej opieki pielęgniarskiej pacjentowi w szpitalu i w warunkach domowych.
 30. Współuczestniczyć w opracowywaniu programów lokalnych w ochronie zdrowia.

Plan nauczania

 Teoria –  STAŻ  Łączna
Lp.

 

 MODUŁ  liczba godzin  placówka  liczba godzin  liczba godzin
1

 

 2  3  4  5  6
I

 

 Wprowadzenie do chirurgii  105

 

 Oddział chirurgii ogólnej (sala zabiegowa lub opatrunkowa)

 

 35

 

 140

 

II

 

 Pielęgnowanie pacjenta na oddziale chirurgii

 

 90

 

 Ambulatorium chirurgii ogólnej

 

 35

 

 195

 

 ogólnej

 

 Oddział chirurgii ogólnej

 

 35

 

 Chirurgia jednego dnia

 

 35

 

III

 

 Pielęgnowanie pacjenta na oddziale chirurgii

 

 75

 

 Ambulatorium chirurgii urazowej1)

 

 35

 

 180

 

 urazowej i ortopedii

 

 Oddział chirurgii urazowej

 

 35

 

 Oddział ortopedii

 

 35

 

IV

 

 Pielęgnowanie pacjenta ze

 

 45

 

 Oddział kardiochirurgii

 

 35

 

 150

 

 schorzeniami serca, naczyń i płuc leczonego

 

 Oddział chirurgii naczyniowej1)

 

 35

 

 chirurgicznie

 

 Oddział torakochirurgii

 

 35

 

V

 

 Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu moczowego leczonego chirurgicznie

 

 45

 

 Oddział urologii

 

 35

 

 80

 

VI

 

 Wybrane zagadnienia chirurgii wieku dziecięcego

 

 45

 

 Oddział chirurgii dziecięcej

 

 70

 

 115

 

Łączna liczba godzin

 

 405

 

 455

 

 860

 

1) Zamiennie oddział chirurgii ogólnej szerokoprofilowej – wyłącznie jednorazowo.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Specjalizacja – Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do prowadzenia, koordynowania, nadzorowania, pielęgnowania chorych znieczulanych i w stanie zagrożenia życia, zgodnie z najnowocześniejszymi metodami i technikami działań pielęgniarskich, oraz uzyskanie tytułu specjalisty.

Czas trwania specjalizacji

 1. Łączna liczba godzin wynosi 1.150 godzin dydaktycznych.
 2. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.
 3. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 820 godzin, w tym w części teoretycznej 225 godzin, w części praktycznej 595 godzin.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna:

 1. Współpracować z zespołem terapeutycznym w anestezjologii i intensywnej opiece oraz pomocy doraźnej.
 2. Posługiwać się sprzętem i aparaturą do celów diagnostycznych, terapeutycznych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych.
 3. Postępować zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz nadzorować ich przestrzeganie przez zespół terapeutyczny oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz pomocy doraźnej.
 4. Ocenić stan pacjenta i jego sytuację psychospołeczną, wykorzystując możliwe źródła informacji, skale szacunkowe oraz sposoby kontaktu z pacjentem i jego rodziną.
 5. Wykonać intubację dotchawiczą w sytuacjach nagłych.
 6. Stosować przyjęte schematy postępowania w wypadkach komunikacyjnych i katastrofach masowych.
 7. Prowadzić i nadzorować proces pielęgnowania, doradzać środki i metody postępowania pielęgnacyjnego u chorego leczonego na oddziale intensywnej opieki.
 8. Monitorować chorego.
 9. Wspierać chorego i jego rodzinę w chorobie i niepełnosprawności.
 10. Współuczestniczyć w rehabilitacji pacjenta leczonego na oddziale intensywnej terapii.
 11. Dobrać indywidualnie i stosować właściwe techniki kontaktu terapeutycznego z pacjentem.
 12. Współuczestniczyć w opracowywaniu i wdrażać przyjęte standardy opieki pielęgniarskiej w anestezjologii i intensywnej opiece do działalności praktycznej.
 13. Przygotować chorego i wykonać znieczulenie ogólne w trybie planowanym pod kierunkiem anestezjologa i uczestniczyć we wszystkich typach znieczuleń poszczególnych specjalności zabiegowych.
 14. Określić zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską na oddziale.
 15. Określić czynniki wpływające na jakość pracy pielęgniarki w anestezjologii i intensywnej opiece.
 16. Uczestniczyć w kształceniu przed- i podyplomowym pielęgniarek i położnych, współuczestniczyć w badaniach naukowych i upowszechniać ich wyniki dla rozwoju pielęgniarstwa.

Plan nauczania

 Teoria –  STAŻ  Łączna
Lp.

 

 MODUŁ  liczba godzin  placówka  liczba godzin  liczba godzin
I

 

 Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne  105  Blok operacyjny na oddziale chirurgii dorosłych  35  385
 Blok operacyjny na oddziale pediatrycznym  35
 Blok operacyjny na oddziale ortopedii

 

 35

 

 Blok operacyjny na oddziale laryngologii i chirurgii szczękowej

 

 35

 

 Blok operacyjny na oddziale okulistycznym

 

 35

 

 Blok operacyjny na oddziale ginekologii i położnictwa

 

 35

 

 Blok operacyjny na oddziale kardiochirurgii

 

 35

 

 Ambulatorium (chirurgia jednego dnia)

 

 35

 

II

 

 Intensywna terapia i pielęgniarstwo

 

 105

 

 Odział intensywnej opieki dorosłych

 

 105

 

 385

 

 w intensywnej terapii

 

 Odział intensywnej opieki dzieci

 

 105

 

 Oddział dializ otrzewnowych

 

 35

 

 Oddział hemodializ

 

 35

 

III

 

 Ratownictwo medyczne

 

 15

 

 Oddział pomocy doraźnej lub Jednostka ratownictwa medycznego

 

 35

 

 50

 

Łączna liczba godzin

 

 225

 

 595

 

 820

 

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Specjalizacja – Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

RAMOWY PROGRAM BLOKU SPECJALISTYCZNEGO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Cel kształcenia

Celem specjalizacji jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Czas trwania specjalizacji

 1. Łączna liczba godzin wynosi 1.015 godzin dydaktycznych.
 2. Łączna liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.
 3. Łączna liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 685 godzin, w tym: część teoretyczna 405 godzin, część praktyczna 280 godzin.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka, położna powinna:

 1. Określić zadania epidemiologii we współczesnej medycynie, ocenić wpływ rozwoju, struktury biologicznej i społecznej populacji na stan zdrowia ludności.
 2. Stosować narzędzia badawcze w epidemiologii.
 3. Przeprowadzać dochodzenia epidemiologiczne.
 4. Objaśniać etiologię, diagnostykę i zasady leczenia wybranych chorób zakaźnych.
 5. Omówić aktualnie obowiązujące normy prawne.
 6. Przedstawić organizację i zadania służby sanitarno-epidemiologicznej w kraju.
 7. Sprawować skuteczny nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym zakładu.
 8. Opracować program profilaktyki i zwalczania zakażeń w szpitalu.
 9. Wdrażać standardy higieniczne i nadzorować ich przestrzeganie.
 10. Wdrażać metody zapobiegające powstawaniu i szerzeniu się zakażeń szpitalnych.
 11. Nadzorować procesy dezynfekcji i sterylizacji.
 12. Wykorzystywać programy komputerowe w celu rejestracji i monitorowania zakażeń szpitalnych.
 13. Określać czynniki ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu.
 14. Analizować procedury szpitalne.
 15. Uczestniczyć w planowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem zakażonym.
 16. Doradzać na temat warunków izolacji w stosunku do osób zakażonych i podlegających ochronie.
 17. Prognozować i rozwiązywać problemy wynikające ze specyfiki zakażeń w szczególnych obszarach ryzyka.
 18. Opracowywać ogniska epidemiologiczne.
 19. Współdziałać z organami inspekcji sanitarnej w celu rozpoznawania i likwidacji epidemicznego wystąpienia zakażeń szpitalnych.
 20. Omówić rolę i zadania pielęgniarki, położnej epidemiologicznej w zespole kontroli zakażeń.
 21. Formułować standardy dotyczące kontroli zakażeń szpitalnych.
 22. Dokonywać oceny jakości pod kątem występowania zakażeń szpitalnych.
 23. Określić standardy w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.
 24. Określić kryteria oraz metody pomiaru i oceny standardów.
 25. Dokonać modyfikacji standardu w zależności od potrzeb.
 26. Diagnozować i oceniać potrzeby środowiska dotyczące wprowadzania zmian.
 27. Oceniać skuteczność wdrażanych zmian.
 28. Współpracować z inspekcją sanitarną.
 29. Aktywnie uczestniczyć w procesie całościowego zarządzania jakością w zakładzie służby zdrowia.
 30. Opracować standardy w zakresie zapobiegania zakażeniom.
 31. Analizować koszty związane z profilaktyką i zwalczaniem zakażeń.
 32. Rozpoznawać i mierzyć jakość usług związanych z kontrolą zakażeń.
 33. Propagować metody zapewniające bezpieczeństwo pacjenta i personelu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 34. Planować wyposażenie pielęgniarskich stanowisk pracy.
 35. Doradzać w wyborze środków ochrony osobistej w zależności od konkretnej sytuacji.
 36. Współpracować ze służbami medycyny pracy w zakresie ochrony zdrowia pracowników.
 37. Podejmować działania na rzecz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
 38. Opracowywać programy kształcenia wewnątrzzakładowego dla poszczególnych grup pracowników w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych.
 39. Stosować w praktyce akty prawne regulujące postępowanie w zakresie ograniczania zakażeń szpitalnych, chorób zakaźnych i ochrony zdrowia personelu.
 40. Współuczestniczyć w realizacji badań naukowych w pielęgniarstwie i wykorzystywać wyniki badań w działalności praktycznej.

Plan nauczania

Lp.  MODUŁ  Teoria  STAŻ  Łączna
 liczba godzin  placówka  liczba godzin  liczba godzin
I  Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego  80  Pracownia mikrobiologiczna  35  150
 Stacja sanitarno-epidemiologiczna  35
II  Program ograniczania zakażeń w szpitalu  45  Centralna sterylizacja  35  80
III   Wybrane zagadnienia ryzyka zakażeń  140  Oddział intensywnej terapii  35  280
 szpitalnych  Oddział zakaźny  35
 Blok operacyjny  35
 Oddział pediatrii lub neonatologii  35
IV   Organizacja pracy pielęgniarki, położnej epidemiologicznej  140  Zespół zakażeń szpitalnych  35  175
Łączna liczba godzin  405  280  685

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!