bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka, położna rozpozna stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmie działania resuscytacyjne u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (Nr 01/11) wynosi
90 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne  –  30 godzin,
 • ćwiczenia w warunkach symulowanych –  25 godzin,
 • zajęcia praktyczne            –  35 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego, np. wykonanie defibrylacji w warunkach symulowanych.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny i/lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

 

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Nr 01/11) pielęgniarka, położna powinna:

 • rozpoznać i ocenić stan nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • wymienić objawy ryzyka nagłej śmierci sercowej,
 • podjąć działania ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • realizować zasady postępowania w odwracalnych przyczynach zatrzymania krążenia,
 • wykonać defibrylację u osoby dorosłej i dziecka zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zabezpieczyć i utrzymać dostęp naczyniowy (w tym wkłucie centralne),
 • podać pacjentowi leki w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego zgodnie
  z obowiązującymi standardami,
 • podać płyny infuzyjne stosowane podczas stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz po skutecznej resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
 • wdrożyć standardy postępowania w ostrych zespołach wieńcowych,
 • monitorować stan pacjenta podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej
  i w okresie poresuscytacyjnym,
 • omówić zasady i metody opieki poresuscytacyjnej,
 • rozpoznawać i przeciwdziałać następstwom nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • współpracować z zespołem ratownictwa medycznego.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Ćwiczenia (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS 10 15 25
II Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS 20 10 oddział intensywnej terapiialbo oddział intensywnej opieki kardiologicznej albo szpitalny oddział ratunkowy 35 65
Łączna liczba godzin 30 25 35 90

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs specjalistyczny – wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz. 602 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka, położna wykona standardowe, spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne oraz rozpozna cechy elektrokardiograficzne stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (Nr 03/07) wynosi 105 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne  –  35 godzin,
 • zajęcia praktyczne –  70 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonanie
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (Nr 03/07)
pielęgniarka, położna powinna:

 • wykonać standardowe, spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne,
 • ocenić prawidłowy zapis EKG,
 • wstępnie ocenić patologiczny zapis EKG,
 • rozpoznać cechy elektrokardiograficzne stanów zagrożenia życia i zdrowia.

PLAN NAUCZANIA

Lp.  

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I Podstawy elektrokardiografii Prawidłowy elektrokardiogram 7 pracownia EKG

14 21
II Nieprawidłowości poszczególnych elementów zapisu EKG

 

 

 

7 poradnia kardiologiczna z pracownią EKG ze sprzętem do wykonania próby wysiłkowej
i badania Holtera

albo

oddział kardiologiczny ze sprzętem do wykonania próby

wysiłkowej i badania Holtera

 

56 84
III Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych 14
IV Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego

 

 

 

elektrokardiograficznego

 

elektro

7
Łączna liczba godzin 35 70 105

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs specjalistyczny – terapia bólu ostrego u dorosłych

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka, położna zapewni opiekę pacjentowi dorosłemu w zakresie uśmierzania bólu ostrego:

 • monitoruje przebieg leczenia przeciwbólowego u chorych,
 • podaje leki w celu uśmierzania bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej,
 • modyfikuje dawkę leku przeciwbólowego w zakresie zlecenia lekarskiego na podstawie monitorowania bólu i stanu pacjenta.

 

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Terapia bólu ostrego u dorosłych (Nr 02/10) wynosi 56 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 28 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 28 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych
  w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny i/lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

 

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Terapia bólu ostrego u dorosłych (Nr 02/10) pielęgniarka, położna powinna:

 • zdefiniować ból,
 • przedstawić metody monitorowania natężenia bólu oraz omówić skale oceny bólu,
 • ocenić ból u pacjenta oraz monitorować jego leczenie,
 • scharakteryzować metody terapii bólu ostrego,
 • omówić leczenie farmakologiczne bólu ostrego,
 • omówić zasady doraźnej modyfikacji dawki terapeutycznej leków analgetycznych stosowanych u pacjentów,
 • scharakteryzować dawki leków analgetycznych stosowanych u pacjentów
  w terapii bólu z uwzględnieniem maksymalnej dawki dobowej,
 • przygotować roztwory leków do terapii bólu ostrego,
 • omówić podawanie leków analgetycznych przez pompę infuzyjną z modułem analgezji sterowanej przez pacjenta (PCA – patient controlled analgesia),
 • omówić zasady bezpieczeństwa podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej i w okolice nerwów i splotów nerwowych,
 • podać leki w celu uśmierzania bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej,
 • modyfikować dawkę leku przeciwbólowego w zakresie zlecenia lekarskiego na podstawie monitorowania stanu pacjenta,
 • omówić działania niepożądane leków stosowanych w terapii bólu,
 • pielęgnować miejsce wprowadzenia cewnika,
 • edukować pacjenta w zakresie metod leczenia bólu i stosowanych leków przeciwbólowych,
 • współpracować w zespole leczenia bólu.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Moduł Teoria

(liczba

godzin)

Staż Łączna liczba

godzin

Placówka Liczba

godzin

I Podstawy patofizjologii bólu

 

7  – 7
II  

Farmakoterapia bólu ostrego

7  

dla pielęgniarek i położnych

blok operacyjny

 

dla pielęgniarek

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna chirurgii ogólnej

 

oraz

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna:

chirurgii klatki piersiowej albo
traumatologii albo
ginekologii

 

dla położnych

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna ginekologii

 

oraz

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna:

chirurgii klatki piersiowej albo
traumatologii albo
chirurgii ogólnej

 

 

 

7

 

obligatoryjnie, co najmniej 7 godzin

 

14

(1 lub 2 placówki do wyboru)

 

 

obligatoryjnie, co najmniej 7 godzin

 

14

(1 lub 2 placówki do wyboru)

 

 

 

49
 

 

III

 

 

Techniki analgezji regionalnej w uśmierzaniu bólu  

 

7

 

 

IV Organizacja leczenia bólu.

Rola pielęgniarki, położnej w interdyscyplinarnym zespole leczenia bólu

7
Łączna liczba godzin 28   28 56

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs specjalistyczny – wykonywanie i ocena testów skórnych

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z 2001 r. z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Kurs jest przeznaczony dla pielęgniarek zatrudnionych w poradniach i oddziałach wykonujących świadczenia w przedmiotowym zakresie.

Cel kształcenia

Pielęgniarka wykona testy skórne i oceni wyniki badania oraz przeprowadzi działania edukacyjne podczas wykonywania zabiegu.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonywanie i ocena testów skórnych wynosi 45 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne   –   24 godziny,
 • zajęcia praktyczne   –   21 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonywanie
i ocena testów skórnych
pielęgniarka powinna:

 • scharakteryzować najczęściej występujące choroby alergiczne,
 • omówić testy skórne,
 • wykonać testy skórne,
 • dokonać pomiaru testów skórnych i ocenić wyniki,
 • kształtować postawy i zachowania prozdrowotne pacjenta i jego rodziny,
 • przestrzegać norm bezpieczeństwa w trakcie i po wykonaniu testów skórnych.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Choroby alergiczne 10 10
II Testy skórne w diagnostyce alergologicznej 9[1] Gabinet zabiegowy alergologiczny 21 35
III Edukacja zdrowotna w chorobach alergicznych 5
Łączna liczba godzin 24   21 45
[1] Zaleca się, aby 4 godziny stanowiły ćwiczenia w warunkach symulowanych przy wykorzystaniu środków dydaktycznych niezbędnych do wykonania testów skórnych.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!