bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – szczepienia ochronne

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz. 602 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka samodzielnie wykona szczepienia ochronne.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (Nr 03/08) wynosi 80 godzin dydaktycznych,
w tym:

 • zajęcia teoretyczne –   35 godzin,
 • zajęcia praktyczne  –   45 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne (Nr 03/08) pielęgniarka powinna:

 • omówić zasady wykonywania i finansowania szczepień ochronnych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych,
 • scharakteryzować rodzaje odporności oraz czynniki modyfikujące odporność organizmu,
 • wymienić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania szczepień ochronnych,
 • omówić obowiązujący w Polsce Program Szczepień Ochronnych (PSO),
 • scharakteryzować poszczególne rodzaje szczepionek,
 • wymienić zasady stosowane przy układaniu indywidualnego kalendarza szczepień,
 • transportować, przechowywać oraz przygotować do podania poszczególne szczepionki zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami szczepienia ochronne pacjentów w różnym wieku,
 • wykonać i odczytać próbę tuberkulinową zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • przedstawić interakcje pomiędzy szczepionkami,
 • przestrzegać obowiązujących zasad przy postępowaniu ze sprzętem
  i materiałem zużytym przy wykonywaniu szczepień,
 • rozpoznawać i klasyfikować niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) oraz podejmować stosowne działania w przypadku ich wystąpienia,
 • przedstawić zasady obowiązujące przy wykonywaniu szczepień w szczególnych sytuacjach,
 • dokumentować wykonane szczepienia ochronne,
 • sporządzić sprawozdanie z realizacji szczepień oraz dokonać analizy wykonalności szczepień,
 • edukować dzieci, młodzież oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie szczepień,
 • zorganizować i wyposażyć punkt/gabinet szczepień,
 • współpracować z instytucjami sprawującymi nadzór nad organizacją
  i wykonywaniem szczepień ochronnych.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba

godzin

I Organizacja szczepień ochronnych w Polsce 7   21
II Podstawy szczepień ochronnych 14
III Szczepienia noworodków 4 oddział noworodkowy 15 19
IV Szczepienia dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych
10 punkt szczepień dla dzieci i młodzieży 10 40
poradnia pulmonologiczna 10
podstawowa opieka zdrowotna (gabinet zabiegowy) 10
Łączna liczba godzin 35   45 80

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!