bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – podstawy opieki paliatywnej

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz. 602 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka zastosuje metody terapeutyczne poprawiające jakość życia pacjenta objętego opieką paliatywną oraz jego rodziny/opiekunów.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej (Nr 05/07) wynosi 85 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne  – 50 godzin,
 • zajęcia praktyczne   – 35 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych
  w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej (Nr 05/07) pielęgniarka, powinna:

 • zastosować metody oceny jakości życia u pacjenta objętego opieką paliatywną,
 • ocenić i monitorować ból oraz inne objawy występujące u pacjenta objętego opieką paliatywną,
 • podać na zlecenie lekarskie dożylnie, zewnątrzoponowo, podskórnie, przezskórnie, doustnie leki niwelujące/łagodzące objawy somatyczne
  i psychiczne u pacjenta objętego opieką paliatywną,
 • dokonać doraźnej modyfikacji dawki leków w razie nasilenia bólu i innych objawów wynikających z przebiegu choroby,
 • podjąć działania celem rozwiązania problemów psychicznych, duchowych, społecznych u pacjenta objętego opieką paliatywną i ich rodziny/ opiekunów,
 • współuczestniczyć w fizjoterapii pacjenta objętego opieką paliatywną.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Jakość życia pacjenta w opiece paliatywnej 5 ośrodek opieki paliatywnej[1] 35 85
II Niwelowanie/łagodzenie objawów somatycznych i psychicznych
u pacjentów objętych opieką paliatywną
30
III Psychospołeczne aspekty opieki paliatywnej 9
IV Fizjoterapia w opiece paliatywnej 6
Łączna liczba godzin 50 35 85
[1] hospicjum, zespół opieki paliatywnej, oddział opieki/medycyny paliatywnej

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs specjalistyczny – Leczenie ran, odleżyn i owrzodzeń żylnych

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz. 602 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka zapewni opiekę choremu z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, oparzeniową, owrzodzeniową i przetoką oraz zdejmie szwy.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Leczenie ran (Nr 11/07) wynosi  225  godzin dydaktycznych[1], w tym:

 • zajęcia teoretyczne     –       85 godzin,
 • zajęcia praktyczne      –     140 godzin.
[1] Opracowanie modułów: III Odleżyny, IV Owrzodzenia żylne i V Oparzenia umożliwia ich realizowanie jako odrębnych, samodzielnych kursów specjalistycznych, po uzupełnieniu każdego z nich o zagadnienia z modułu I Podstawy leczenia ran oraz z modułu II Zakażenia ran.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Leczenie ran (Nr 11/07) pielęgniarka powinna

 • ocenić stan zagrożenia życia chorego z raną,
 • dokonać podziału ran,
 • zaopatrzyć ranę,
 • zaopatrzyć przetokę,
 • zorganizować bezpieczny transport chorego z raną,
 • scharakteryzować choroby ogólnoustrojowe wpływające na proces gojenia rany,
 • omówić fazy gojenia się rany,
 • ocenić proces gojenia się rany,
 • scharakteryzować ogólnoustrojową reakcję organizmu na ranę,
 • omówić metody leczenia ran,
 • omówić powikłania w gojeniu się rany,
 • zastosować strategię TIME w leczeniu ran przewlekłych,
 • ocenić ryzyko odleżyn,
 • zastosować działania zapobiegające wystąpieniu odleżyn,
 • ocenić stopień odleżyny,
 • ocenić stopień i powierzchnię oparzenia,
 • przygotować chorego z raną oparzeniową do przeszczepu skóry,
 • scharakteryzować rodzaje znieczulenia stosowane w opracowaniu ran,
 • zapewnić opiekę choremu, u którego zastosowano znieczulenie,
 • ocenić i łagodzić ból u chorego z raną,
 • usunąć szwy z rany,
 • nauczyć chorego postępowania z raną i blizną,
 • zapobiegać zakażeniu rany,
 • rozpoznać zakażenie rany,
 • postępować w przypadku zakażenia rany,
 • pobrać materiał z rany do badania mikrobiologicznego,
 • scharakteryzować przewlekłą niewydolność żylną,
 • wykonać badanie wskaźnika kostka/ramię,
 • zinterpretować wyniki badań biochemicznych w profilaktyce i leczeniu ran,
 • założyć opatrunek kompresyjny na kończynę,
 • współpracować z zespołem terapeutycznym w zakresie leczenia, rehabilitacji
  i żywienia chorego z raną,
 • prowadzić dokumentację opieki nad chorym z raną,
 • powadzić edukację chorego i jego rodziny.

PLAN  NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba

godzin)

Staż Łączna

liczba godzin

 

 

Placówka

 

Liczba godzin
I

 

Podstawy leczenia ran

 

 

15

 

 

ambulatorium chirurgii ogólnej albo ambulatorium chirurgii urazowej albo szpitalny oddział ratunkowy

 

 

 

35

 

 

 

 

 

60

 

II

 

Zakażenia ran

 

 

10

 

III

 

Odleżyny

 

 

 

 

20

 

 

oddział neurologii albo oddział intensywnej opieki medycznej albo oddział geriatrii albo oddział rehabilitacji

 

 

 

 

35

 

 

 

 

55

 

IV

 

Owrzodzenia żylne

 

 

 

20

 

 

poradnia leczenia owrzodzeń żylnych albo oddział chirurgii naczyniowej

 

 

 

35

 

 

 

55

 

 

V

 

Oparzenia

 

 

20

 

oddział oparzeniowy albo oddział chirurgii

 

 

35

 

55

Razem 85   140 225

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs specjalistyczny – endoskopia

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do uczestnictwa w badaniach i zabiegach endoskopowych oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Endoskopia  wynosi 184 godziny dydaktycznych,  w tym:

 • zajęcia teoretyczne  –   93 godziny
 • zajęcia praktyczne  –   91 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Endoskopia  pielęgniarka powinna:

 • wymienić sprzęt endoskopowy stosowany w kraju,
 • omówić zastosowanie i zasady działania sprzętu endoskopowego,
 • omówić zasady dekontaminacji oraz sterylizacji sprzętu
  i akcesoriów endoskopowych,
 • omówić endoskopie diagnostyczne i terapeutyczne,
 • przygotować pacjenta do endoskopii,
 • pielęgnować pacjenta po badaniach i zabiegach endoskopowych,
 • asystować w trakcie endoskopii,
 • asystować przy zabiegach wideochirurgicznych,
 • zapobiegać powikłaniom związanym z badaniami i zabiegami endoskopowymi,
 • wskazać uregulowania prawne z zakresu ochrony zdrowia personelu pracowni endoskopowej,
 • przeciwdziałać zagrożeniom zdrowia związanym z pracą w pracowni endoskopowej.

PLAN NAUCZANIA

 Lp.

Moduł

Teoria (liczbagodzin) Staż Łącznaliczba

godzin

Placówka Liczba godzin
I  Organizacja pracowni endoskopowej  23 pracownia endoskopowa,blok operacyjny, na którym prowadzone są laparoskopie 14 37
 II Badania endoskopowe 25 pracownia endoskopowa 28 53
 

III

Zabiegi endoskopowe 25 pracownia endoskopowa,blok operacyjny, na którym prowadzone są laparoskopie 35 60
IV Opieka nad pacjentem przed          i po badaniach                  oraz zabiegach endoskopowych 20 pracownia endoskopowa 14 34
Łączna liczba godzin
93   91 184

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs specjalistyczny – podstawy dializoterapii

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz. 602 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka przeprowadzi hemodializę i dializę otrzewnową u pacjenta w ramach kompetencji zawodowych.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Podstawy dializoterapii (Nr 08/07) wynosi 90 godzin dydaktycznych,
w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 34 godziny,
 • zajęcia praktyczne – 56 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Podstawy dializoterapii (Nr 08/07) pielęgniarka powinna:

 • omówić gospodarkę wodno-elektrolitową u pacjenta dializowanego,
 • rozpoznać zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej u pacjentów dializowanych,
 • monitorować stopień nawodnienia pacjenta dializowanego,
 • omówić farmakoterapię stosowaną u pacjentów dializowanych,
 • przygotować, podawać oraz modyfikować dawkę leków w trakcie leczenia hemodializą/dializą otrzewnową zgodnie z ustalonym planem leczenia,
 • sprawować opiekę nad pacjentem dializowanym,
 • zapobiegać powikłaniom w dializoterapii,
 • prowadzić dokumentację związaną z oceną gospodarki wodno-elektrolitowej pacjenta oraz dożylną terapią farmakologiczną według standardów przyjętych w danym ośrodku,
 • przygotować pacjenta i/lub rodzinę/opiekunów do współudziału w leczeniu dializami.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp.

 

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż  

Łączna liczba godzin

Placówka Liczba

godzin

I

Podstawy dializoterapii 10 stacja dializ 56 90
II Hemodializa 12
III Dializa otrzewnowa 12
Łączna liczba godzin 34   56 90

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!