bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – wykonywanie i ocena testów skórnych

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z 2001 r. z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Kurs jest przeznaczony dla pielęgniarek zatrudnionych w poradniach i oddziałach wykonujących świadczenia w przedmiotowym zakresie.

Cel kształcenia

Pielęgniarka wykona testy skórne i oceni wyniki badania oraz przeprowadzi działania edukacyjne podczas wykonywania zabiegu.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonywanie i ocena testów skórnych wynosi 45 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne   –   24 godziny,
 • zajęcia praktyczne   –   21 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonywanie
i ocena testów skórnych
pielęgniarka powinna:

 • scharakteryzować najczęściej występujące choroby alergiczne,
 • omówić testy skórne,
 • wykonać testy skórne,
 • dokonać pomiaru testów skórnych i ocenić wyniki,
 • kształtować postawy i zachowania prozdrowotne pacjenta i jego rodziny,
 • przestrzegać norm bezpieczeństwa w trakcie i po wykonaniu testów skórnych.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Choroby alergiczne 10 10
II Testy skórne w diagnostyce alergologicznej 9[1] Gabinet zabiegowy alergologiczny 21 35
III Edukacja zdrowotna w chorobach alergicznych 5
Łączna liczba godzin 24   21 45
[1] Zaleca się, aby 4 godziny stanowiły ćwiczenia w warunkach symulowanych przy wykorzystaniu środków dydaktycznych niezbędnych do wykonania testów skórnych.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs specjalistyczny – wykonanie badania spirometrycznego

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka wykona badanie spirometryczne oraz oceni typ zaburzeń wentylacji płuc
w trakcie wykonywania badania u pacjenta.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego wynosi 76 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne   –   26 godzin,
 • zajęcia praktyczne   –   50 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny i/lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego  pielęgniarka powinna:

 • omówić patofizjologię chorób będących przyczyną zaburzeń czynności układu oddechowego oraz ich wpływ na wynik badania spirometrycznego,
 • przygotować pracownię i specjalistyczny sprzęt do badania spirometrycznego,
 • przygotować pacjenta do badania spirometrycznego,
 • wykonać badanie spirometryczne u dorosłego i dziecka,
 • dokonywać oceny zaburzeń wentylacji płuc w trakcie wykonywania badania spirometrycznego.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I  

Patofizjologia chorób będących przyczyną zaburzeń czynności układu oddechowego

 

6  

 

 

6

II Specyfika pracy pielęgniarki w pracowni badań spirometrycznych 6 Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych*

 

 

Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci*

 

25**

 

 

 

 

 

25**

 

70
III Badanie spirometryczne –wykonanie i jego wstępna ocena 14
Łączna liczba godzin  26   50 76

* Placówka powinna być wyposażona w wystandaryzowany sprzęt do wykonania badań, wskazanych w module III, w których możliwe będzie zdobywanie umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych.

** Przy 5-godzinnym czasie trwania zajęć w ciągu dnia.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs specjalistyczny – żywienie enteralne i parenteralne

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji z zakresu żywienia enteralnego i parenteralnego dorosłych i dzieci.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Żywienie enteralne i parenteralne wynosi 142 godziny dydaktyczne,
w tym:

 • zajęcia teoretyczne    –   65 godzin,
 • zajęcia praktyczne     –   77 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Żywienie enteralne i parenteralne pielęgniarka powinna:

 • scharakteryzować zasady zdrowego żywienia dzieci i dorosłych,
 • prowadzić poradnictwo w zakresie żywienia dorosłych oraz dzieci zdrowych,
 • scharakteryzować leczenie dietetyczne dorosłych i dzieci,
 • zróżnicować leczenie dietetyczne w zależności od stanu klinicznego i okresu życia,
 • dobrać zgłębnik, wybrać drogę oraz założyć zgłębnik do żywienia,
 • karmić chorego enteralnie różnymi sposobami (doustnie, przez gastrostomię, zgłębnik żołądkowy, zgłębnik jelitowy),
 • zapobiegać powikłaniom żywienia enteralnego i parenteralnego,
 • rozpoznać i postępować w przypadku wystąpienia powikłań żywienia,
 • założyć kaniulę do żył obwodowych i asystować lekarzowi podczas kaniulacji dużych naczyń,
 • przestrzegać zasad aseptyki przy kaniulacji żył i żywieniu pozajelitowym,
 • pielęgnować wkłucie centralne i obwodowe,
 • oznaczać glikemię za pomocą glukometru,
 • przestrzegać terminów i zasad pobierania materiału do badań zleconych przez lekarza,
 • prowadzić bilans płynów u chorego,
 • obsługiwać pompy infuzyjne,
 • prowadzić przyjętą dokumentację żywienia chorego,
 • przygotować chorego do badań diagnostycznych i zabiegów klinicznych związanych z żywieniem,
 • wyjaśnić choremu konieczność stosowania leczenia dietetycznego oraz przekonać go do świadomego w nim współuczestniczenia,
 • promować zdrowe odżywianie,
 • oceniać stan odżywienia,
 • włączyć rodzinę do współuczestniczenia w leczeniu żywieniowym chorego, służyć jej doradztwem w tym zakresie,
 • współpracować w zespole terapeutycznym.

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba

godzin

I

Podstawy fizjologii żywienia 15 15
II Żywienie enteralne 20 oddział chorób wewnętrznych 21 41
III Żywienie parenteralne 15 oddział intensywnej opieki albo oddział żywieniowy albo inny, w którym prowadzone jest żywienie pozajelitowe 35 50
IV Specyfika żywienia dzieci zdrowych
i chorych
15 oddział pediatrii 21 36
Łączna liczba godzin 65   77 142

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!