bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – terapia bólu ostrego u dorosłych

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka, położna zapewni opiekę pacjentowi dorosłemu w zakresie uśmierzania bólu ostrego:

 • monitoruje przebieg leczenia przeciwbólowego u chorych,
 • podaje leki w celu uśmierzania bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej,
 • modyfikuje dawkę leku przeciwbólowego w zakresie zlecenia lekarskiego na podstawie monitorowania bólu i stanu pacjenta.

 

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Terapia bólu ostrego u dorosłych (Nr 02/10) wynosi 56 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 28 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 28 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych
  w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny i/lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

 

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Terapia bólu ostrego u dorosłych (Nr 02/10) pielęgniarka, położna powinna:

 • zdefiniować ból,
 • przedstawić metody monitorowania natężenia bólu oraz omówić skale oceny bólu,
 • ocenić ból u pacjenta oraz monitorować jego leczenie,
 • scharakteryzować metody terapii bólu ostrego,
 • omówić leczenie farmakologiczne bólu ostrego,
 • omówić zasady doraźnej modyfikacji dawki terapeutycznej leków analgetycznych stosowanych u pacjentów,
 • scharakteryzować dawki leków analgetycznych stosowanych u pacjentów
  w terapii bólu z uwzględnieniem maksymalnej dawki dobowej,
 • przygotować roztwory leków do terapii bólu ostrego,
 • omówić podawanie leków analgetycznych przez pompę infuzyjną z modułem analgezji sterowanej przez pacjenta (PCA – patient controlled analgesia),
 • omówić zasady bezpieczeństwa podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej i w okolice nerwów i splotów nerwowych,
 • podać leki w celu uśmierzania bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej,
 • modyfikować dawkę leku przeciwbólowego w zakresie zlecenia lekarskiego na podstawie monitorowania stanu pacjenta,
 • omówić działania niepożądane leków stosowanych w terapii bólu,
 • pielęgnować miejsce wprowadzenia cewnika,
 • edukować pacjenta w zakresie metod leczenia bólu i stosowanych leków przeciwbólowych,
 • współpracować w zespole leczenia bólu.

PLAN NAUCZANIA

 

Lp. Moduł Teoria

(liczba

godzin)

Staż Łączna liczba

godzin

Placówka Liczba

godzin

I Podstawy patofizjologii bólu

 

7  – 7
II  

Farmakoterapia bólu ostrego

7  

dla pielęgniarek i położnych

blok operacyjny

 

dla pielęgniarek

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna chirurgii ogólnej

 

oraz

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna:

chirurgii klatki piersiowej albo
traumatologii albo
ginekologii

 

dla położnych

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna ginekologii

 

oraz

oddział pooperacyjny lub sala pooperacyjna:

chirurgii klatki piersiowej albo
traumatologii albo
chirurgii ogólnej

 

 

 

7

 

obligatoryjnie, co najmniej 7 godzin

 

14

(1 lub 2 placówki do wyboru)

 

 

obligatoryjnie, co najmniej 7 godzin

 

14

(1 lub 2 placówki do wyboru)

 

 

 

49
 

 

III

 

 

Techniki analgezji regionalnej w uśmierzaniu bólu  

 

7

 

 

IV Organizacja leczenia bólu.

Rola pielęgniarki, położnej w interdyscyplinarnym zespole leczenia bólu

7
Łączna liczba godzin 28   28 56

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!