bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 490 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 355 godzin
  • część teoretyczna 180 godzin
  • część praktyczna 175 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej pielęgniarka powinna:

 • rozpoznawać potrzeby i problemy zdrowotne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz świadczyć profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu tych problemów,
 • organizować indywidualną, kompleksową opiekę nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi,
 • korzystać z opracowanych standardów postępowania pielęgniarskiego,
 • współdziałać w zakresie planowania i realizacji opieki z zespołem interdyscyplinarnym,
 • podejmować działania na rzecz zapewnienia wysokiej jakości świadczonej opieki,
 • współuczestniczyć w kompleksowej rehabilitacji, readaptacji i rewalidacji chorych,
 • współdziałać w zakresie stosowania metod pracy socjalnej,
 • organizować pracę własną i współdziałać z zespołem interdyscyplinarnym,
 • efektywnie komunikować się z chorym, jego rodziną, bliskimi,
 • prowadzić edukację podopiecznych i ich rodzin (bliskich), szczególnie w zakresie organizacji samoopieki, samopielęgnacji,
 • kształtować etyczne relacje z podopiecznym i jego rodziną,
 • wdrażać w praktycznym działaniu obowiązujące przepisy prawne.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Teoria (liczba godzin) STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Problemy pielęgnacyjne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 120 opieka środowiskowa –rodzinna 35 260
dom pomocy społecznej dla przewlekle chorych/osób starszych lub upośledzonych umysłowo/alternatywnie zakład opiekuńczo-leczniczy dla chorych upośledzonych umysłowo 35
zakład pielęgnacyjno –opiekuńczy, opiekuńczo-leczniczy dla chorych terminalnie/lub ośrodek opieki paliatywnej/hospicjum 35
placówka do wyboru (staż fakultatywny)[1] 35
II Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych 40 oddział rehabilitacyjny, dom pomocy społecznej z odpowiednim zapleczem rehabilitacyjnym lub ośrodek rehabilitacyjny dla przewlekle chorych 35 75
III Praca socjalna 20 20
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 180 175 355
[1]  Zajęcia stażowe dla modułu I powinny być realizowane w 3 obligatoryjnych placówkach. Ponadto uczestnik kursu realizuje dodatkowo staż fakultatywny (35h) w jednej z zaplanowanych przez Organizatora obligatoryjnych placówek (po uzgodnieniu z kierownikiem kursu).

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia
5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602
i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania kompleksowej opieki paliatywnej.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 505 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 370 godzin
  • część teoretyczna 195 godzin
  • część praktyczna 175 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie opieki paliatywnej pielęgniarka powinna:

 • omówić zagadnienia tanatologii,
 • omówić struktury organizacyjne opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce,
 • stosować standardy opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • pielęgnować pacjenta z przewlekłą (postępującą) chorobą,
 • sprawować opiekę nad dzieckiem z zaawansowaną (postępującą) chorobą,
 • rozpoznawać i łagodzić objawy somatyczne u pacjentów z zaawansowaną (postępującą) chorobą,
 • inicjować działania zmierzające do podnoszenia jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną,
 • informować o prawach pacjenta,
 • podejmować decyzje etyczne w opiece paliatywnej,
 • wspierać podopiecznych i ich rodziny,
 • rozumieć złożoną naturę cierpień przeżywanych przez umierających, ich bliskich oraz opiekujący się nimi personel,
 • udzielać porad w zakresie świadczeń opieki społecznej,
 • określić miejsce i zadania pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym,
 • scharakteryzować wybrane formy opieki komplementarnej,
 • ocenić korzyści płynące ze stosowania form opieki komplementarnej w opiece paliatywnej.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba

godzin

I

Założenia i podstawy opieki paliatywnej 45 45
II Praktyka pielęgniarska
w opiece paliatywnej
90 oddział intensywnej opieki medycznej 35 230
oddział geriatryczny albo dom pomocy społecznej 35
oddział onkologii dziecięcej albo oddział neurologii wieku rozwojowego 35
wzorcowe placówki opieki paliatywno-hospicyjnej 35
III Aspekty psychologiczne
i duchowe w opiece paliatywnej nad chorym
i jego rodziną
30 wzorcowe hospicjum 35 65
IV Pomoc i wsparcie socjalne
w opiece paliatywnej
15 15
V Etyka w opiece paliatywnej 15 15
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 195   175 370

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia  5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Uzyskanie uprawnień do pracy w ochronie zdrowia pracujących oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 450 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[1]
 • blok specjalistyczny 315 godzin
  • część teoretyczna 175 godzin
  • część praktyczna     140 godzin

Plan nauczania określony został dla dziennego trybu kształcenia i zawiera liczbę godzin przeznaczoną na realizację poszczególnych modułów. Z uwagi jednak na lokalne preferencje i potrzeby, prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem kursu mogą dokonać modyfikacji czasu kształcenia w wymiarze nie większym niż 20%. Oznacza to, że 80% czasu przeznaczonego na realizację poszczególnych modułów nie podlega zmianie. Wskazane 20% może być wykorzystane na przesunięcia pomiędzy poszczególnymi modułami lub w części może zostać przeznaczone na realizację zadań w ramach samokształcenia. Organizator, w porozumieniu z kierownikiem kursu oraz wykładowcami, ma prawo do modyfikacji czasu trwania kształcenia w zależności od programu realizowanego w trybie innym niż dzienny.

[1] Organizator kształcenia może zrezygnować z modułu IX Leczenie krwią.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących pielęgniarka powinna:

 • przedstawić system ochrony zdrowia pracujących w Polsce,
 • znać czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy,
 • zawrzeć kontrakt na świadczenia pielęgniarskie w służbie medycyny pracy,
 • zorganizować i wyposażyć gabinet pielęgniarski,
 • formułować diagnozę pielęgniarską i organizować pracę zgodnie z procesem pielęgnowania i standardami postępowania,
 • wyposażyć zakład w sprzęt ochronny i środki do udzielania pierwszej pomocy,
 • dobrać środki ochrony indywidualnej używane do konkretnej sytuacji zawodowej,
 • prawidłowo dokumentować pracę pielęgniarki,
 • współorganizować badania profilaktyczne pracowników,
 • wykonać badania: ostrości słuchu i wzroku, badania czucia,
 • rozpoznać i ustalać związek między objawami chorobowymi a czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na stanowisku pracy,
 • udzielać pomocy przedlekarskiej,
 • przekonać pracodawcę i pracowników o konieczności wykonywania systematycznych badań lekarskich i korzystania z porad pielęgniarskich,
 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy zdrowotne i psychospołeczne podopiecznych,
 • udzielać informacji podopiecznym o rodzajach i warunkach ubiegania się
  o różne formy pomocy społecznej,
 • objąć czynnym poradnictwem pracowników wymagających szczególnej opieki,
 • realizować programy promocji zdrowia w środowisku pracy,
 • udzielać informacji podopiecznym o czynnikach zagrożenia zdrowia
  i możliwości ich eliminowania bądź ograniczenia,
 • oceniać obciążenie psychiczne pracą,
 • oceniać zgodność między predyspozycjami osobniczymi a rodzajem wykonywanej pracy,
 • rozpoznać negatywne czynniki psychospołeczne tkwiące w środowisku pracy
  i zapobiegać ich następstwom,
 • oceniać warunki BHP,
 • dbać o dobry przepływ informacji w zespole.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Teoria

(liczba godzin)

STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi 30 30
II Medycyna pracy 60 poradnia specjalistyczna medycyny pracy, w tym: gabinet chirurgiczny 35 130
inny gabinet specjalistyczny [1] 35
III Pielęgniarstwo
w opiece zdrowotnej nad pracującymi
60 placówka podstawowej jednostki służby medycyny pracy 70 130
IV Wybrane elementy psychologii pracy 25 25
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 175 140 315
[1] Wybór gabinetu w zależności od preferencji uczestników szkolenia, po uzyskaniu akceptacji  kierownika kursu.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo chirurgiczne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia
5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602
z późń. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Pielęgniarka rozpozna stan i problemy zdrowotne chorych leczonych chirurgicznie
i zapewni opiekę chorym zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi/standardami/procedurami postępowania oraz podejmie działania ratunkowe w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Czas kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 507 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy                 120 godzin[1]
 • blok specjalistyczny                  387 godzin
 • część teoretyczna 177 godzin,
 • część praktyczna 210 godzin.
[1] Czas trwania bloku ogólnozawodowego wynosi 120 godzin, ponieważ program nie obejmuje modułu VIII Postępowanie w stanach zagrożenia życia.

Uwaga – ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego nadaje uprawnienia pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie
z art.3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.).

 

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych
  w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny albo praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

 

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego pielęgniarka powinna:

 • rozpoznać stany nagłe, zagrażające życiu i zdrowiu chorego,
 • podjąć i prowadzić podstawową i zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową,
 • przeprowadzić wstępną ocenę ciężkości urazów i monitorować stan pacjenta po urazie,
 • zróżnicować postępowanie w obrażeniach ciała,
 • zapewnić opiekę choremu po urazie,
 • sprawować opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia,
 • modyfikować działania ratunkowe i pielęgnacyjne, zależnie od stanu pacjenta i uwarunkowań zewnętrznych,
 • przygotować chorego do badań diagnostycznych,
 • sprawować opiekę podczas i po badaniu,
 • wykonać badanie elektrokardiograficzne i rozpoznać cechy elektrokardiograficzne stanów zagrożenia życia i zdrowia,
 • zinterpretować wyniki badań diagnostycznych świadczących o zagrożeniu życia i zdrowia,
 • rozpoznać problemy zdrowotne chorego w okresie przed- i pooperacyjnym, uwzględniając rodzaj zabiegu operacyjnego i rodzaj znieczulenia,
 • zapewnić opiekę choremu w okresie okołooperacyjnym metodą procesu pielęgnowania,
 • rozpoznać indywidualne ryzyko powikłań pooperacyjnych i zapobiegać ich wystąpieniu,
 • stosować metody psychoterapii elementarnej u chorych leczonych chirurgicznie,
 • scharakteryzować reakcje i zachowania jednostki/grupy w nagłych zdarzeniach jednostkowych i masowych oraz zapobiegać psychicznym urazom,
 • wspierać chorego w zakresie samoopieki i samoobsługi,
 • edukować chorego i jego rodzinę w zakresie profilaktyki chorób.

 

Plan nauczania

 

 

Lp.

 

MODUŁ

 

 Teoria

(liczba godzin)

 

 Staż Łączna

liczba godzin

 

 Placówka

 

Liczba godzin

 

I

 

Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego 25  

 

 

 

oddział chirurgii ogólnej

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

111

 

 

II

 

 

Pielęgnowanie pacjenta, ze schorzeniami przewodu pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego i gruczołu piersiowego, leczonego chirurgicznie 30

 

 

 

III

 

 

Pielęgnowanie pacjenta z obrażeniami ciała

leczonego chirurgicznie

 

 

30

 

oddział chirurgii urazowej albo

oddział chirurgii ortopedycznej

 

 

35

 

 

 

65

IV

 

Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami naczyń tętniczych i żylnych

leczonego chirurgicznie

15 oddział chirurgii naczyniowej albo
oddział chirurgii ogólnej szerokoprofilowej
35 50
V

 

Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu moczowego leczonego chirurgicznie 15  

oddział urologii

 

 

35

 

50
VI

 

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 62

 

szpitalny oddział ratunkowy

 

pracownia EKG

35

 

14

111
Łączna liczba godzin

 

177  

 

210 387

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia  5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602  i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki podejmującej pracę w jednostkach anestezjologii i intensywnej terapii medycznej do pełnienia funkcji zawodowych pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej opieki.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 530 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 395 godzin
  • część teoretyczna 150 godzin
  • część praktyczna     245 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki pielęgniarka powinna:

 • scharakteryzować strukturę organizacyjną, zadania i zakres współpracy pogotowia ratunkowego, oddziału intensywnej terapii, ośrodka toksykologii
  i ośrodka leczenia oparzeń,
 • omówić zadania pielęgniarki pracującej na oddziałach anestezjologii
  i intensywnej terapii medycznej,
 • obsługiwać aparaturę i sprzęt stosowany na oddziale anestezjologii
  i intensywnej terapii medycznej, pomocy doraźnej,
 • przygotować pacjenta do znieczulenia,
 • uczestniczyć we wszystkich typach znieczulenia oraz dokumentować jego przebieg,
 • prowadzić proces pielęgnowania pacjenta przebywającego w oddziale intensywnej terapii,
 • uczestniczyć w badaniach diagnostycznych i interpretować ich wyniki
  w kierunku rozpoznania zagrożeń życia,
 • ocenić stan chorego z uwzględnieniem funkcji poszczególnych układów,
 • rozpoznać ryzyko powikłań i przeciwdziałać ich skutkom,
 • przestrzegać dawek, sposobu podawania i przechowywania środków farmakologicznych stosowanych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
 • rozpoznać działania uboczne stosowanych środków farmakologicznych,
 • sprawować opiekę nad pacjentem w czasie przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia (n.z.k.) i podjąć akcję resuscytacyjną
  w ramach swoich kompetencji,
 • ustalić priorytety w opiece nad chorym na oddziale anestezjologii
  i intensywnej terapii oraz pomocy doraźnej,
 • przygotować pacjenta do procedur inwazyjnych i asystować przy ich wykonywaniu,
 • postępować z poszkodowanym na miejscu wypadku,
 • postępować zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz pomocy doraźnej,
 • komunikować się z zespołem terapeutycznym, pacjentem i osobami dla niego znaczącymi,
 • rozpoznać potrzeby chorego,
 • planować, realizować oraz ocenić wykonane działania,
 • wykazać się odpowiedzialnością za jakość pracy zgodnie z obowiązującymi normami prawno-deontologicznymi.

 

Plan nauczania

Lp. MODUŁ Teoria

(liczba godzin)

STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Anestezjologia
i pielęgniarstwo anestezjologicznie
45 blok operacyjny wieloprofilowy dorosłych 70 185
blok operacyjny wieloprofilowy dzieci 35
blok operacyjny położniczo-ginekologiczny 35
II Intensywna terapia
i pielęgniarstwo
w intensywnej opiece
60 oddział intensywnej opieki dorosłych 70 165
oddział intensywnej opieki dzieci 35
III Farmakoterapia
w anestezjologii
i intensywnej terapii
30 30
IV Zakażenia szpitalne
w anestezjologii
i intensywnej terapii
15 15
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 150 245 395

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!