bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo rodzinne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie położnej do:

 • samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach jej życia i sytuacjach życiowych,
 • roli promotora, doradcy w sprawach potęgowania zdrowia kobiety i rodziny,
 • zdobycia umiejętności organizowania praktyki kontraktowej w zakresie świadczonych usług oraz umiejętności współpracy z zespołem terapeutycznym podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 532 godziny dydaktyczne:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[1]
 • blok specjalistyczny 397 godzin
  • część teoretyczna        180 godzin
  • część praktyczna 217 godzin
[1] Organizator kształcenia może zrezygnować z modułu IX Leczenie krwią.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem nauczania

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego położna powinna:

 • opisać strukturę organizacyjną i zadania podstawowej opieki zdrowotnej
  w opiece nad kobietami w rejonie działania położnej rodzinnej,
 • określić role i funkcje położnej rodzinnej w zespole podstawowej opieki zdrowotnej oraz role i zadania innych członków zespołu,
 • współdziałać z członkami zespołu terapeutycznego podstawowej opieki zdrowotnej oraz członkami innych zespołów pozamedycznych w zakresie określenia priorytetów zdrowotnych, pozyskiwania niezbędnych zasobów do realizacji zadań własnych i zadań zespołu,
 • scharakteryzować zasady opieki nad kobietą ciężarną, matką, dzieckiem
  i rodziną,
 • wskazywać możliwości korzystania z pomocy społecznej i wsparcia społecznego,
 • prowadzić poradnictwo przedciążowe,
 • realizować programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 • promować karmienie naturalne,
 • dobrać właściwe metody postępowania edukacyjnego i doradztwa w zależności od stanu kobiety i rodziny,
 • udzielać porad w zakresie samoopieki i profilaktyki w zdrowiu, chorobie
  i niepełnosprawności,
 • dokonywać wyboru właściwego modelu pielęgnowania w zależności od sytuacji kobiety i rodziny,
 • gromadzić i analizować dane o kobiecie i rodzinie w celu rozpoznawania problemów zdrowotnych i formułowania diagnozy pielęgniarsko-położniczej,
 • planować i realizować plan opieki pielęgniarsko-położniczej mającej na celu umacnianie zdrowia, profilaktykę chorób oraz pielęgnację kobiety i jej rodziny,
 • znać zasady postępowania pielęgniarskiego z kobietą zarażoną wirusem HIV
  i chorą na AIDS,
 • określić rolę i zadania położnej w profilaktyce chorób ginekologicznych,
  a szczególnie nowotworowych narządów płciowych i piersi, oceniać współpracując z innymi członkami zespołu terapeutycznego, wyniki opieki nad kobietą w różnych okresach jej życia,
 • kontrolować i oceniać realizację poszczególnych zadań w kontekście osiągania wyznaczonego celu (celów).

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Teoria

(liczba godzin)

STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Organizacj podstawowej opieki zdrowotnej 15 15
II Pielęgniarstwo rodzinne 30 praktyka położnej rodzinnej 70 100
III Opieka przedporodowa 30 poradnia K i/lub poradnia cytologiczna 35 65
IV Opieka okołoporodowa 30 sala porodowa 35 65
V Opieka nad matką
i dzieckiem
30 poradnia dziecięca 21 51
VI Opieka nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi 45 oddział ginekologiczny 35 101
poradnia onkologiczna 21
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 180 217 397

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!