bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo onkologiczne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia
5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602
i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania specjalistycznej opieki nad chorym z chorobą nowotworową.

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 490 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 355 godzin
  • część teoretyczna 165 godzin
  • część praktyczna 190 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego pielęgniarka powinna:

 • określić rolę pielęgniarstwa onkologicznego,
 • prezentować postawę empatii,
 • podejmować etyczne decyzje w sprawowaniu opieki nad chorym z chorobą nowotworową,
 • scharakteryzować sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie,
 • określić i realizować zadania w profilaktyce chorób nowotworowych,
 • prowadzić testy przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych,
 • omówić zakres i cel badań diagnostycznych,
 • przygotować chorego do badań diagnostycznych,
 • przygotować psychicznie chorego i jego rodzinę do leczenia,
 • pielęgnować chorego leczonego chirurgicznie, cytostatykami oraz promieniami,
 • przestrzegać uregulowań prawnych dotyczących podawania cytostatyków
  i leków przeciwbólowych,
 • pielęgnować chorych po operacjach odtwórczych,
 • scharakteryzować skutki uboczne leczenia choroby nowotworowej,
 • pielęgnować chorego z powikłaniami powstałymi w wyniku leczenia choroby nowotworowej,
 • edukować chorego i jego rodzinę w zakresie samopielęgnacji,
 • scharakteryzować rehabilitację po zabiegach chirurgicznych i zabiegach plastycznych,
 • wypracować u chorego nawyk systematycznej rehabilitacji,
 • wypracować u chorego pozytywne nastawienie do pracy zawodowej
  i środowiska,
 • omówić zakres i organizację opieki paliatywnej,
 • określić priorytety w opiece paliatywnej,
 • dokumentować pracę pielęgniarską,
 • współpracować w zespole interdyscyplinarnym.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba

godzin

I

Podstawy pielęgniarstwa onkologicznego 15 15
II Zadania pielęgniarki w profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych 30 poradnia onkologiczna albo zakład diagnostyki onkologicznej 35 65
III Pielęgnowanie chorego onkologicznie 75 oddział chirurgii onkologicznej 49 180
oddział albo zakład radioterapii 28
oddział chemioterapii 28
IV Udział pielęgniarki
w rehabilitacji chorych onkologicznie
15 zakład albo oddział rehabilitacji 15 30
V Opieka paliatywna 30 hospicjum albo oddział opieki paliatywnej 35 65
Łączna liczba godzin 165   190 355

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnej pracy na stanowisku środowiskowej pielęgniarki szkolnej. Kurs kwalifikacyjny koncentruje się na kształtowaniu umiejętności pozwalających pielęgniarce pełnić następujące role:

 1. profesjonalisty wspierającego ucznia[1] w zdrowiu i rozwoju poprzez diagnostykę, pielęgnację, opiekę (profilaktyka zaburzeń, pomoc w chorobie i niepełnosprawności),
 1. doradcy w sprawach zdrowia, promotora zdrowia, edukatora, współtwórcy i współwykonawcy programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizowanych w szkole i poza szkołą na rzecz ucznia.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 502 godziny dydaktyczne:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[2]
 • blok specjalistyczny 367 godzin
  • część teoretyczna 150 godzin
  • część praktyczna   217 godzin
[1] Pojęcie „uczeń” i „wychowanek” traktowane są zamiennie. [2] Organizator kształcenia może zrezygnować z modułu IX Leczenie krwią, wówczas czas trwania bloku ogólnozawodowego wynosić będzie 120 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania pielęgniarka powinna:

 • zdiagnozować ucznia w aspekcie zdrowia i prawidłowego rozwoju,
 • pomagać uczniowi/wychowankowi w utrzymaniu zdrowia,
 • współuczestniczyć w rozwiązywaniu problemów, które występują w sytuacji choroby i niepełnej sprawności ucznia,
 • udzielać pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i/lub zdrowia ucznia,
 • organizować środowisko szkolne w kierunku tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu uczniów i innych członków społeczności szkolnej,
 • wpływać w sposób zamierzony na ucznia w celu kształtowania pożądanych zachowań zdrowotnych,
 • ocenić potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej wśród uczniów/wychowanków,
 • realizować samodzielnie i we współpracy z innymi członkami społeczności szkolnej programy szkolnej edukacji zdrowotnej,
 • modyfikować różne propozycje programowe z zakresu szkolnego wychowania zdrowotnego stosownie do potrzeb oraz realiów środowiska i adresata tych programów,
 • ocenić efektywność własnych działań edukacyjnych i modyfikować zastosowane metody,
 • wykorzystać różne rodzaje i źródła wsparcia społecznego w organizowaniu opieki nad uczniami,
 • pracować w grupach wsparcia dla uczniów/wychowanków,
 • współpracować z profesjonalistami zatrudnionymi w strukturach organizacyjnych podstawowej opieki zdrowotnej,
 • współpracować z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi pracownikami szkoły,
 • współpracować z rodzicami/opiekunami uczniów,
 • określić miejsce szkoły w środowisku lokalnym i wynikające z niego korzyści i zagrożenia dla zdrowia ucznia,
 • wprowadzić do swojej praktyki standard opieki pielęgniarskiej nad uczniem,
 • gromadzić i dokumentować własne doświadczenia zawodowe,
 • uczestniczyć w pielęgniarskich i pozapielęgniarskich badaniach naukowych, dotyczących problemów opieki zdrowotnej nad uczniem/wychowankiem,
 • uczestniczyć w podejmowaniu decyzji związanych z planowaniem i zarządzaniem opieką zdrowotną nad uczniem/wychowankiem,
 • zaplanować i realizować program własnego kształcenia zawodowego,
 • rozwijać metodykę swojej pracy.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.
MODUŁ
Liczba godzin
I Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 30
II Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania 15
III Pediatria społeczna i medycyna szkolna 30
IV Klinika chorób i zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży 45
V Wybrane elementy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży 15
VI Wybrane elementy socjologii 15
Teoria – liczba godzin 150
  STAŻ  
1. gabinet pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 70
2. praktyka pielęgniarki rodzinnej 35
3. szkoła integracyjna lub specjalna 35
4. poradnia rehabilitacyjna lub ośrodek gimnastyki korekcyjnej 14
5. pogotowie opiekuńcze lub dom dziecka 14
6. poradnia psychologiczno-pedagogiczna 14
7. oddział zdrowia psychicznego lub poradnia zdrowia psychicznego 21
8. poradnia uzależnień 14
Staż – liczba godzin 217
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 367

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo rodzinne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Celem programu jest przygotowanie pielęgniarki rodzinnej do samodzielnego wykonywania zadań niezbędnych dla zapewnienia skutecznej opieki pielęgniarskiej nad jednostką, rodziną, grupą społeczną.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 488 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[1]
 • blok specjalistyczny   353 godziny
  • zajęcia teoretyczne 150 godzin
  • zajęcia stażowe  203 godziny
[1] Organizator kształcenia podyplomowego może zrezygnować z modułu Leczenie krwią.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego pielęgniarka powinna:

 • sprawować samodzielną, kompleksową i skuteczną opiekę nad jednostką, rodziną, grupą, społecznością,
 • korzystać z wszystkich dostępnych źródeł informacji na temat zdrowia jednostki i rodziny,
 • diagnozować zaburzenia zdrowia występujące w rodzinie,
 • planować i realizować działania w stosunku do pacjenta i rodziny,
 • wykonywać podstawowe badania diagnostyczne i wstępnie je interpretować,
 • uczestniczyć w leczeniu i rehabilitacji osób przewlekle chorych
  i niepełnosprawnych,
 • prowadzić usprawnianie pacjenta obłożnie chorego i współpracować
  z zespołem leczniczo-rehabilitacyjnym,
 • sprawować opiekę nad pacjentem w terminalnej fazie choroby,
 • uczestniczyć w zwalczaniu bólu,
 • prowadzić doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych
  i zdrowotnych pacjenta/rodziny,
 • rozpoznawać potrzeby pielęgnacyjne chorych ze schorzeniami ostrymi
  i przewlekłymi, zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami i prowadzić proces pielęgnowania dostosowany do sytuacji chorego i rodziny,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach,
 • być rzecznikiem praw pacjenta/rodziny do zachowania zdrowia,
 • różnicować pojęcia: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka,
 • rozpoznawać potrzeby edukacyjne rodziny zdrowej i z problemami zdrowotnymi,
 • zaplanować, wdrożyć i ocenić efekty działań zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • określać potrzeby jednostki, rodziny, społeczności w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • określić cele doradztwa i konsultacji,
 • prowadzić konsultacje i doradztwo zdrowotne,
 • korzystać z istniejących programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • zastosować metody edukacji zdrowotnej stosownie do potrzeb rodziny
  i środowiska lokalnego,
 • rozwijać i wzbogacać metodykę swojego działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • przekazywać wiedzę o zdrowiu, sposobach i warunkach jego utrzymania
  i czynnikach zagrażających zdrowiu,
 • kształtować u podopiecznych umiejętności niezbędne do zachowania zdrowia,
 • uczyć sposobów samokontroli stanu zdrowia,
 • organizować i przeprowadzić spotkanie na wybrany temat z większą grupą pacjentów,
 • nawiązać współpracę z przedstawicielami innych instytucji i organizacji na rzecz zdrowia rodziny i środowiska,
 • organizować swoje stanowisko pracy zgodnie z zasadami organizacji pracy, zasobami, doświadczeniem i możliwościami,
 • zaplanować, realizować i oceniać wyniki swojej pracy,
 • prowadzić dokumentację związaną z całokształtem pracy,
 • korzystać z przepisów prawnych, wytycznych, poradników,
 • zaplanować budżet związany ze stanowiskiem pracy,
 • wycenić usługi świadczone na rzecz jednostki, rodziny,
 • realizować samokształcenie.

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Liczba godzin
I Podstawowa opieka zdrowotna 30
II Pielęgniarstwo rodzinne 45
III Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w rodzinie 30
IV Problemy zdrowotne występujące w różnych etapach życia człowieka 45
Teoria – liczba godzin 150
  STAŻ Liczba godzin
  OBLIGATORYJNY
1. Poradnia chorób płuc i gruźlicy 14
2. Poradnia zdrowia psychicznego lub odwykowa 14
3. Poradnia uzależnień dzieci i młodzieży 14
4. Poradnia rehabilitacyjna 21
5. Poradnia cukrzycowa 21
6. Praca w środowisku 105
  FAKULTATYWNY (jedna placówka do wyboru)
1. Gabinet promocji zdrowia 14
2. Poradnia opieki paliatywnej
3. Oddział szybkiej diagnostyki
Staż – liczba godzin 203
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 353

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 490 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 355 godzin
  • część teoretyczna 180 godzin
  • część praktyczna 175 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej pielęgniarka powinna:

 • rozpoznawać potrzeby i problemy zdrowotne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz świadczyć profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu tych problemów,
 • organizować indywidualną, kompleksową opiekę nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi,
 • korzystać z opracowanych standardów postępowania pielęgniarskiego,
 • współdziałać w zakresie planowania i realizacji opieki z zespołem interdyscyplinarnym,
 • podejmować działania na rzecz zapewnienia wysokiej jakości świadczonej opieki,
 • współuczestniczyć w kompleksowej rehabilitacji, readaptacji i rewalidacji chorych,
 • współdziałać w zakresie stosowania metod pracy socjalnej,
 • organizować pracę własną i współdziałać z zespołem interdyscyplinarnym,
 • efektywnie komunikować się z chorym, jego rodziną, bliskimi,
 • prowadzić edukację podopiecznych i ich rodzin (bliskich), szczególnie w zakresie organizacji samoopieki, samopielęgnacji,
 • kształtować etyczne relacje z podopiecznym i jego rodziną,
 • wdrażać w praktycznym działaniu obowiązujące przepisy prawne.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Teoria (liczba godzin) STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Problemy pielęgnacyjne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 120 opieka środowiskowa –rodzinna 35 260
dom pomocy społecznej dla przewlekle chorych/osób starszych lub upośledzonych umysłowo/alternatywnie zakład opiekuńczo-leczniczy dla chorych upośledzonych umysłowo 35
zakład pielęgnacyjno –opiekuńczy, opiekuńczo-leczniczy dla chorych terminalnie/lub ośrodek opieki paliatywnej/hospicjum 35
placówka do wyboru (staż fakultatywny)[1] 35
II Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych 40 oddział rehabilitacyjny, dom pomocy społecznej z odpowiednim zapleczem rehabilitacyjnym lub ośrodek rehabilitacyjny dla przewlekle chorych 35 75
III Praca socjalna 20 20
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 180 175 355
[1]  Zajęcia stażowe dla modułu I powinny być realizowane w 3 obligatoryjnych placówkach. Ponadto uczestnik kursu realizuje dodatkowo staż fakultatywny (35h) w jednej z zaplanowanych przez Organizatora obligatoryjnych placówek (po uzgodnieniu z kierownikiem kursu).

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia
5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602
i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania kompleksowej opieki paliatywnej.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 505 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 370 godzin
  • część teoretyczna 195 godzin
  • część praktyczna 175 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie opieki paliatywnej pielęgniarka powinna:

 • omówić zagadnienia tanatologii,
 • omówić struktury organizacyjne opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce,
 • stosować standardy opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • pielęgnować pacjenta z przewlekłą (postępującą) chorobą,
 • sprawować opiekę nad dzieckiem z zaawansowaną (postępującą) chorobą,
 • rozpoznawać i łagodzić objawy somatyczne u pacjentów z zaawansowaną (postępującą) chorobą,
 • inicjować działania zmierzające do podnoszenia jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną,
 • informować o prawach pacjenta,
 • podejmować decyzje etyczne w opiece paliatywnej,
 • wspierać podopiecznych i ich rodziny,
 • rozumieć złożoną naturę cierpień przeżywanych przez umierających, ich bliskich oraz opiekujący się nimi personel,
 • udzielać porad w zakresie świadczeń opieki społecznej,
 • określić miejsce i zadania pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym,
 • scharakteryzować wybrane formy opieki komplementarnej,
 • ocenić korzyści płynące ze stosowania form opieki komplementarnej w opiece paliatywnej.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba

godzin

I

Założenia i podstawy opieki paliatywnej 45 45
II Praktyka pielęgniarska
w opiece paliatywnej
90 oddział intensywnej opieki medycznej 35 230
oddział geriatryczny albo dom pomocy społecznej 35
oddział onkologii dziecięcej albo oddział neurologii wieku rozwojowego 35
wzorcowe placówki opieki paliatywno-hospicyjnej 35
III Aspekty psychologiczne
i duchowe w opiece paliatywnej nad chorym
i jego rodziną
30 wzorcowe hospicjum 35 65
IV Pomoc i wsparcie socjalne
w opiece paliatywnej
15 15
V Etyka w opiece paliatywnej 15 15
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 195   175 370

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia  5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Uzyskanie uprawnień do pracy w ochronie zdrowia pracujących oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 450 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[1]
 • blok specjalistyczny 315 godzin
  • część teoretyczna 175 godzin
  • część praktyczna     140 godzin

Plan nauczania określony został dla dziennego trybu kształcenia i zawiera liczbę godzin przeznaczoną na realizację poszczególnych modułów. Z uwagi jednak na lokalne preferencje i potrzeby, prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem kursu mogą dokonać modyfikacji czasu kształcenia w wymiarze nie większym niż 20%. Oznacza to, że 80% czasu przeznaczonego na realizację poszczególnych modułów nie podlega zmianie. Wskazane 20% może być wykorzystane na przesunięcia pomiędzy poszczególnymi modułami lub w części może zostać przeznaczone na realizację zadań w ramach samokształcenia. Organizator, w porozumieniu z kierownikiem kursu oraz wykładowcami, ma prawo do modyfikacji czasu trwania kształcenia w zależności od programu realizowanego w trybie innym niż dzienny.

[1] Organizator kształcenia może zrezygnować z modułu IX Leczenie krwią.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących pielęgniarka powinna:

 • przedstawić system ochrony zdrowia pracujących w Polsce,
 • znać czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy,
 • zawrzeć kontrakt na świadczenia pielęgniarskie w służbie medycyny pracy,
 • zorganizować i wyposażyć gabinet pielęgniarski,
 • formułować diagnozę pielęgniarską i organizować pracę zgodnie z procesem pielęgnowania i standardami postępowania,
 • wyposażyć zakład w sprzęt ochronny i środki do udzielania pierwszej pomocy,
 • dobrać środki ochrony indywidualnej używane do konkretnej sytuacji zawodowej,
 • prawidłowo dokumentować pracę pielęgniarki,
 • współorganizować badania profilaktyczne pracowników,
 • wykonać badania: ostrości słuchu i wzroku, badania czucia,
 • rozpoznać i ustalać związek między objawami chorobowymi a czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na stanowisku pracy,
 • udzielać pomocy przedlekarskiej,
 • przekonać pracodawcę i pracowników o konieczności wykonywania systematycznych badań lekarskich i korzystania z porad pielęgniarskich,
 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy zdrowotne i psychospołeczne podopiecznych,
 • udzielać informacji podopiecznym o rodzajach i warunkach ubiegania się
  o różne formy pomocy społecznej,
 • objąć czynnym poradnictwem pracowników wymagających szczególnej opieki,
 • realizować programy promocji zdrowia w środowisku pracy,
 • udzielać informacji podopiecznym o czynnikach zagrożenia zdrowia
  i możliwości ich eliminowania bądź ograniczenia,
 • oceniać obciążenie psychiczne pracą,
 • oceniać zgodność między predyspozycjami osobniczymi a rodzajem wykonywanej pracy,
 • rozpoznać negatywne czynniki psychospołeczne tkwiące w środowisku pracy
  i zapobiegać ich następstwom,
 • oceniać warunki BHP,
 • dbać o dobry przepływ informacji w zespole.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Teoria

(liczba godzin)

STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi 30 30
II Medycyna pracy 60 poradnia specjalistyczna medycyny pracy, w tym: gabinet chirurgiczny 35 130
inny gabinet specjalistyczny [1] 35
III Pielęgniarstwo
w opiece zdrowotnej nad pracującymi
60 placówka podstawowej jednostki służby medycyny pracy 70 130
IV Wybrane elementy psychologii pracy 25 25
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 175 140 315
[1] Wybór gabinetu w zależności od preferencji uczestników szkolenia, po uzyskaniu akceptacji  kierownika kursu.

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!