bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo operacyjne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 530 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[1]
 • blok specjalistyczny 395 godzin
  • część teoretyczna   80 godzin
  • część praktyczna   315 godzin
[1] Organizator kształcenia podyplomowego może zrezygnować z modułu Leczenie krwią.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

 

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego pielęgniarka, położna powinna:

 • scharakteryzować organizację i wyposażenie bloku operacyjnego,
 • zapobiegać zakażeniom,
 • stosować zasady aseptyki,
 • przygotować salę, instrumentarium, bieliznę oraz materiał opatrunkowy do zabiegów operacyjnych,
 • przygotować do zabiegu operacyjnego i obsługiwać aparaturę medyczną,
 • zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi przebywającemu na bloku operacyjnym,
 • łagodzić stres pacjenta związany z faktem oczekiwania na zabieg operacyjny,
 • instrumentować do zabiegów operacyjnych,
 • scharakteryzować istotę schorzenia, badania diagnostyczne, wskazania do zabiegu, techniki operacyjne, przebieg zabiegu operacyjnego i jego powikłania,
 • omówić zasady postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym,
 • omówić zasady dezynfekcji, mycia i pakowania instrumentarium chirurgicznego,
 • scharakteryzować metody sterylizacji,
 • kontrolować skuteczność procesu sterylizacji,
 • omówić zasady postępowania z bielizną operacyjną,
 • omówić zasady postępowania z odpadami medycznymi,
 • prowadzić dokumentację medyczną (protokół pielęgniarki operacyjnej, księga wykonanych zabiegów operacyjnych, skierowania na badania diagnostyczne itd.),
 • zabezpieczyć materiał pobrany do badań diagnostycznych (histopatologicznego, bakteriologicznego itd.),
 • korzystać z opracowanych standardów postępowania pielęgniarki, położnej operacyjnej,
 • nadzorować utrzymanie higieny w obrębie bloku operacyjnego,
 • przestrzegać zasad BHP.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba

godzin

I

Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego 20 20
II Dezynfekcja i sterylizacja 10 10
III Zakażenia na bloku operacyjnym 8 8
IV Chirurgia ogólna dorosłych
i pielęgniarstwo operacyjne
19 blok operacyjny chirurgii dorosłych 105 124
V Chirurgia noworodka, niemowlęcia i pielęgniarstwo operacyjne 8 blok operacyjny chirurgii noworodka i niemowlęcia 70 78
VI Ortopedia, traumatologia
i pielęgniarstwo operacyjne
5 blok operacyjny ortopedii
i traumatologii
70 75
VII Ginekologia, położnictwo
i pielęgniarstwo operacyjne
10 blok operacyjny ginekologiczny
i położniczy
70 80
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 80   315 395

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo neonatologiczne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia
5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602
i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do pielęgnowania noworodka zdrowego, chorego oraz w stanach zagrożenia życia.

Czas trwania

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 510 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 375 godzin
  • część teoretyczna 165 godzin
  • część praktyczna  210 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego pielęgniarka, położna powinna:

 • scharakteryzować organizację opieki nad noworodkiem w Polsce,
 • omówić rozwiązania organizacyjne oddziałów neonatologicznych,
 • określić potencjalne źródła zakażeń w oddziałach neonatologicznych,
 • podejmować działania mające na celu ograniczenie występowania zakażeń
  w oddziałach neonatologicznych,
 • omówić znaczenie badań prenatalnych,
 • omówić proces adaptacji noworodka zdrowego, przedwcześnie urodzonego, chorego i z niską masą urodzeniową (NMU) do życia pozamacicznego,
 • pielęgnować noworodka zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • promować karmienie naturalne,
 • wykonywać szczepienia ochronne okresu noworodkowego,
 • współuczestniczyć w wykonywaniu badań przesiewowych u noworodków,
 • pobierać materiał do badań laboratoryjnych,
 • zapobiegać wystąpieniu problemów zdrowotnych u noworodka,
 • edukować rodziców w zakresie opieki nad noworodkiem,
 • omówić rodzaje urazów okołoporodowych,
 • pielęgnować noworodka z urazem okołoporodowym,
 • pielęgnować noworodka z wadą wrodzoną,
 • przygotować noworodka do transfuzji i zapobiegać powikłaniom w trakcie i po transfuzji,
 • omówić pielęgnowanie noworodka matki chorej na AIDS i zakażonej wirusem HIV,
 • scharakteryzować organizację oddziału intensywnej terapii noworodka (OITN),
 • rozpoznawać u noworodka stany zagrożenia życia,
 • podejmować zabiegi resuscytacyjno-reanimacyjne,
 • pielęgnować noworodka w stanach zagrożenia życia,
 • scharakteryzować sposoby żywienia poza i dojelitowego,
 • pielęgnować miejsca kaniulacji naczyń,
 • przygotować noworodka do transportu,
 • prowadzić dokumentację pielęgniarską.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Teoria

(liczba godzin)

STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Organizacja opieki neonatologicznej 15 15
II Zadania pielęgniarki, położnej
w opiece nad noworodkiem
60 oddział położniczo-noworodkowy 35 95
III Pielęgnowanie noworodka
z urazem okołoporodowym
i z wadą wrodzoną
15 oddział patologii noworodka

 

 

70 115
IV Pielęgnowanie noworodka przedwcześnie urodzonego
i z niską masą urodzeniową
15
V Pielęgnowanie noworodka chorego 15
VI Pielęgnowanie noworodka
w stanach zagrożenia życia
45 oddział intensywnej terapii noworodka 105 150
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 165 210 375

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!