bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo onkologiczne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia
5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602
i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania specjalistycznej opieki nad chorym z chorobą nowotworową.

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 490 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 355 godzin
  • część teoretyczna 165 godzin
  • część praktyczna 190 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego pielęgniarka powinna:

 • określić rolę pielęgniarstwa onkologicznego,
 • prezentować postawę empatii,
 • podejmować etyczne decyzje w sprawowaniu opieki nad chorym z chorobą nowotworową,
 • scharakteryzować sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie,
 • określić i realizować zadania w profilaktyce chorób nowotworowych,
 • prowadzić testy przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych,
 • omówić zakres i cel badań diagnostycznych,
 • przygotować chorego do badań diagnostycznych,
 • przygotować psychicznie chorego i jego rodzinę do leczenia,
 • pielęgnować chorego leczonego chirurgicznie, cytostatykami oraz promieniami,
 • przestrzegać uregulowań prawnych dotyczących podawania cytostatyków
  i leków przeciwbólowych,
 • pielęgnować chorych po operacjach odtwórczych,
 • scharakteryzować skutki uboczne leczenia choroby nowotworowej,
 • pielęgnować chorego z powikłaniami powstałymi w wyniku leczenia choroby nowotworowej,
 • edukować chorego i jego rodzinę w zakresie samopielęgnacji,
 • scharakteryzować rehabilitację po zabiegach chirurgicznych i zabiegach plastycznych,
 • wypracować u chorego nawyk systematycznej rehabilitacji,
 • wypracować u chorego pozytywne nastawienie do pracy zawodowej
  i środowiska,
 • omówić zakres i organizację opieki paliatywnej,
 • określić priorytety w opiece paliatywnej,
 • dokumentować pracę pielęgniarską,
 • współpracować w zespole interdyscyplinarnym.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba

godzin

I

Podstawy pielęgniarstwa onkologicznego 15 15
II Zadania pielęgniarki w profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych 30 poradnia onkologiczna albo zakład diagnostyki onkologicznej 35 65
III Pielęgnowanie chorego onkologicznie 75 oddział chirurgii onkologicznej 49 180
oddział albo zakład radioterapii 28
oddział chemioterapii 28
IV Udział pielęgniarki
w rehabilitacji chorych onkologicznie
15 zakład albo oddział rehabilitacji 15 30
V Opieka paliatywna 30 hospicjum albo oddział opieki paliatywnej 35 65
Łączna liczba godzin 165   190 355

 

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo operacyjne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 530 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[1]
 • blok specjalistyczny 395 godzin
  • część teoretyczna   80 godzin
  • część praktyczna   315 godzin
[1] Organizator kształcenia podyplomowego może zrezygnować z modułu Leczenie krwią.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

 

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego pielęgniarka, położna powinna:

 • scharakteryzować organizację i wyposażenie bloku operacyjnego,
 • zapobiegać zakażeniom,
 • stosować zasady aseptyki,
 • przygotować salę, instrumentarium, bieliznę oraz materiał opatrunkowy do zabiegów operacyjnych,
 • przygotować do zabiegu operacyjnego i obsługiwać aparaturę medyczną,
 • zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi przebywającemu na bloku operacyjnym,
 • łagodzić stres pacjenta związany z faktem oczekiwania na zabieg operacyjny,
 • instrumentować do zabiegów operacyjnych,
 • scharakteryzować istotę schorzenia, badania diagnostyczne, wskazania do zabiegu, techniki operacyjne, przebieg zabiegu operacyjnego i jego powikłania,
 • omówić zasady postępowania z instrumentarium po zabiegu operacyjnym,
 • omówić zasady dezynfekcji, mycia i pakowania instrumentarium chirurgicznego,
 • scharakteryzować metody sterylizacji,
 • kontrolować skuteczność procesu sterylizacji,
 • omówić zasady postępowania z bielizną operacyjną,
 • omówić zasady postępowania z odpadami medycznymi,
 • prowadzić dokumentację medyczną (protokół pielęgniarki operacyjnej, księga wykonanych zabiegów operacyjnych, skierowania na badania diagnostyczne itd.),
 • zabezpieczyć materiał pobrany do badań diagnostycznych (histopatologicznego, bakteriologicznego itd.),
 • korzystać z opracowanych standardów postępowania pielęgniarki, położnej operacyjnej,
 • nadzorować utrzymanie higieny w obrębie bloku operacyjnego,
 • przestrzegać zasad BHP.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.

Moduł

Teoria

(liczba godzin)

Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba

godzin

I

Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego 20 20
II Dezynfekcja i sterylizacja 10 10
III Zakażenia na bloku operacyjnym 8 8
IV Chirurgia ogólna dorosłych
i pielęgniarstwo operacyjne
19 blok operacyjny chirurgii dorosłych 105 124
V Chirurgia noworodka, niemowlęcia i pielęgniarstwo operacyjne 8 blok operacyjny chirurgii noworodka i niemowlęcia 70 78
VI Ortopedia, traumatologia
i pielęgniarstwo operacyjne
5 blok operacyjny ortopedii
i traumatologii
70 75
VII Ginekologia, położnictwo
i pielęgniarstwo operacyjne
10 blok operacyjny ginekologiczny
i położniczy
70 80
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 80   315 395

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo neonatologiczne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia
5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602
i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do pielęgnowania noworodka zdrowego, chorego oraz w stanach zagrożenia życia.

Czas trwania

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 510 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin
 • blok specjalistyczny 375 godzin
  • część teoretyczna 165 godzin
  • część praktyczna  210 godzin

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego pielęgniarka, położna powinna:

 • scharakteryzować organizację opieki nad noworodkiem w Polsce,
 • omówić rozwiązania organizacyjne oddziałów neonatologicznych,
 • określić potencjalne źródła zakażeń w oddziałach neonatologicznych,
 • podejmować działania mające na celu ograniczenie występowania zakażeń
  w oddziałach neonatologicznych,
 • omówić znaczenie badań prenatalnych,
 • omówić proces adaptacji noworodka zdrowego, przedwcześnie urodzonego, chorego i z niską masą urodzeniową (NMU) do życia pozamacicznego,
 • pielęgnować noworodka zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • promować karmienie naturalne,
 • wykonywać szczepienia ochronne okresu noworodkowego,
 • współuczestniczyć w wykonywaniu badań przesiewowych u noworodków,
 • pobierać materiał do badań laboratoryjnych,
 • zapobiegać wystąpieniu problemów zdrowotnych u noworodka,
 • edukować rodziców w zakresie opieki nad noworodkiem,
 • omówić rodzaje urazów okołoporodowych,
 • pielęgnować noworodka z urazem okołoporodowym,
 • pielęgnować noworodka z wadą wrodzoną,
 • przygotować noworodka do transfuzji i zapobiegać powikłaniom w trakcie i po transfuzji,
 • omówić pielęgnowanie noworodka matki chorej na AIDS i zakażonej wirusem HIV,
 • scharakteryzować organizację oddziału intensywnej terapii noworodka (OITN),
 • rozpoznawać u noworodka stany zagrożenia życia,
 • podejmować zabiegi resuscytacyjno-reanimacyjne,
 • pielęgnować noworodka w stanach zagrożenia życia,
 • scharakteryzować sposoby żywienia poza i dojelitowego,
 • pielęgnować miejsca kaniulacji naczyń,
 • przygotować noworodka do transportu,
 • prowadzić dokumentację pielęgniarską.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Teoria

(liczba godzin)

STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Organizacja opieki neonatologicznej 15 15
II Zadania pielęgniarki, położnej
w opiece nad noworodkiem
60 oddział położniczo-noworodkowy 35 95
III Pielęgnowanie noworodka
z urazem okołoporodowym
i z wadą wrodzoną
15 oddział patologii noworodka

 

 

70 115
IV Pielęgnowanie noworodka przedwcześnie urodzonego
i z niską masą urodzeniową
15
V Pielęgnowanie noworodka chorego 15
VI Pielęgnowanie noworodka
w stanach zagrożenia życia
45 oddział intensywnej terapii noworodka 105 150
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 165 210 375

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo rodzinne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie położnej do:

 • samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach jej życia i sytuacjach życiowych,
 • roli promotora, doradcy w sprawach potęgowania zdrowia kobiety i rodziny,
 • zdobycia umiejętności organizowania praktyki kontraktowej w zakresie świadczonych usług oraz umiejętności współpracy z zespołem terapeutycznym podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 532 godziny dydaktyczne:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[1]
 • blok specjalistyczny 397 godzin
  • część teoretyczna        180 godzin
  • część praktyczna 217 godzin
[1] Organizator kształcenia może zrezygnować z modułu IX Leczenie krwią.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem nauczania

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego położna powinna:

 • opisać strukturę organizacyjną i zadania podstawowej opieki zdrowotnej
  w opiece nad kobietami w rejonie działania położnej rodzinnej,
 • określić role i funkcje położnej rodzinnej w zespole podstawowej opieki zdrowotnej oraz role i zadania innych członków zespołu,
 • współdziałać z członkami zespołu terapeutycznego podstawowej opieki zdrowotnej oraz członkami innych zespołów pozamedycznych w zakresie określenia priorytetów zdrowotnych, pozyskiwania niezbędnych zasobów do realizacji zadań własnych i zadań zespołu,
 • scharakteryzować zasady opieki nad kobietą ciężarną, matką, dzieckiem
  i rodziną,
 • wskazywać możliwości korzystania z pomocy społecznej i wsparcia społecznego,
 • prowadzić poradnictwo przedciążowe,
 • realizować programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 • promować karmienie naturalne,
 • dobrać właściwe metody postępowania edukacyjnego i doradztwa w zależności od stanu kobiety i rodziny,
 • udzielać porad w zakresie samoopieki i profilaktyki w zdrowiu, chorobie
  i niepełnosprawności,
 • dokonywać wyboru właściwego modelu pielęgnowania w zależności od sytuacji kobiety i rodziny,
 • gromadzić i analizować dane o kobiecie i rodzinie w celu rozpoznawania problemów zdrowotnych i formułowania diagnozy pielęgniarsko-położniczej,
 • planować i realizować plan opieki pielęgniarsko-położniczej mającej na celu umacnianie zdrowia, profilaktykę chorób oraz pielęgnację kobiety i jej rodziny,
 • znać zasady postępowania pielęgniarskiego z kobietą zarażoną wirusem HIV
  i chorą na AIDS,
 • określić rolę i zadania położnej w profilaktyce chorób ginekologicznych,
  a szczególnie nowotworowych narządów płciowych i piersi, oceniać współpracując z innymi członkami zespołu terapeutycznego, wyniki opieki nad kobietą w różnych okresach jej życia,
 • kontrolować i oceniać realizację poszczególnych zadań w kontekście osiągania wyznaczonego celu (celów).

 

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Teoria

(liczba godzin)

STAŻ Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
I Organizacj podstawowej opieki zdrowotnej 15 15
II Pielęgniarstwo rodzinne 30 praktyka położnej rodzinnej 70 100
III Opieka przedporodowa 30 poradnia K i/lub poradnia cytologiczna 35 65
IV Opieka okołoporodowa 30 sala porodowa 35 65
V Opieka nad matką
i dzieckiem
30 poradnia dziecięca 21 51
VI Opieka nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi 45 oddział ginekologiczny 35 101
poradnia onkologiczna 21
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 180 217 397

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnej pracy na stanowisku środowiskowej pielęgniarki szkolnej. Kurs kwalifikacyjny koncentruje się na kształtowaniu umiejętności pozwalających pielęgniarce pełnić następujące role:

 1. profesjonalisty wspierającego ucznia[1] w zdrowiu i rozwoju poprzez diagnostykę, pielęgnację, opiekę (profilaktyka zaburzeń, pomoc w chorobie i niepełnosprawności),
 1. doradcy w sprawach zdrowia, promotora zdrowia, edukatora, współtwórcy i współwykonawcy programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizowanych w szkole i poza szkołą na rzecz ucznia.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 502 godziny dydaktyczne:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[2]
 • blok specjalistyczny 367 godzin
  • część teoretyczna 150 godzin
  • część praktyczna   217 godzin
[1] Pojęcie „uczeń” i „wychowanek” traktowane są zamiennie. [2] Organizator kształcenia może zrezygnować z modułu IX Leczenie krwią, wówczas czas trwania bloku ogólnozawodowego wynosić będzie 120 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania pielęgniarka powinna:

 • zdiagnozować ucznia w aspekcie zdrowia i prawidłowego rozwoju,
 • pomagać uczniowi/wychowankowi w utrzymaniu zdrowia,
 • współuczestniczyć w rozwiązywaniu problemów, które występują w sytuacji choroby i niepełnej sprawności ucznia,
 • udzielać pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i/lub zdrowia ucznia,
 • organizować środowisko szkolne w kierunku tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu uczniów i innych członków społeczności szkolnej,
 • wpływać w sposób zamierzony na ucznia w celu kształtowania pożądanych zachowań zdrowotnych,
 • ocenić potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej wśród uczniów/wychowanków,
 • realizować samodzielnie i we współpracy z innymi członkami społeczności szkolnej programy szkolnej edukacji zdrowotnej,
 • modyfikować różne propozycje programowe z zakresu szkolnego wychowania zdrowotnego stosownie do potrzeb oraz realiów środowiska i adresata tych programów,
 • ocenić efektywność własnych działań edukacyjnych i modyfikować zastosowane metody,
 • wykorzystać różne rodzaje i źródła wsparcia społecznego w organizowaniu opieki nad uczniami,
 • pracować w grupach wsparcia dla uczniów/wychowanków,
 • współpracować z profesjonalistami zatrudnionymi w strukturach organizacyjnych podstawowej opieki zdrowotnej,
 • współpracować z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi pracownikami szkoły,
 • współpracować z rodzicami/opiekunami uczniów,
 • określić miejsce szkoły w środowisku lokalnym i wynikające z niego korzyści i zagrożenia dla zdrowia ucznia,
 • wprowadzić do swojej praktyki standard opieki pielęgniarskiej nad uczniem,
 • gromadzić i dokumentować własne doświadczenia zawodowe,
 • uczestniczyć w pielęgniarskich i pozapielęgniarskich badaniach naukowych, dotyczących problemów opieki zdrowotnej nad uczniem/wychowankiem,
 • uczestniczyć w podejmowaniu decyzji związanych z planowaniem i zarządzaniem opieką zdrowotną nad uczniem/wychowankiem,
 • zaplanować i realizować program własnego kształcenia zawodowego,
 • rozwijać metodykę swojej pracy.

 

PLAN NAUCZANIA

Lp.
MODUŁ
Liczba godzin
I Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 30
II Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania 15
III Pediatria społeczna i medycyna szkolna 30
IV Klinika chorób i zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży 45
V Wybrane elementy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży 15
VI Wybrane elementy socjologii 15
Teoria – liczba godzin 150
  STAŻ  
1. gabinet pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 70
2. praktyka pielęgniarki rodzinnej 35
3. szkoła integracyjna lub specjalna 35
4. poradnia rehabilitacyjna lub ośrodek gimnastyki korekcyjnej 14
5. pogotowie opiekuńcze lub dom dziecka 14
6. poradnia psychologiczno-pedagogiczna 14
7. oddział zdrowia psychicznego lub poradnia zdrowia psychicznego 21
8. poradnia uzależnień 14
Staż – liczba godzin 217
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 367

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!

Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo rodzinne

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Cel kształcenia

Celem programu jest przygotowanie pielęgniarki rodzinnej do samodzielnego wykonywania zadań niezbędnych dla zapewnienia skutecznej opieki pielęgniarskiej nad jednostką, rodziną, grupą społeczną.

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 488 godzin dydaktycznych:

 • blok ogólnozawodowy 135 godzin[1]
 • blok specjalistyczny   353 godziny
  • zajęcia teoretyczne 150 godzin
  • zajęcia stażowe  203 godziny
[1] Organizator kształcenia podyplomowego może zrezygnować z modułu Leczenie krwią.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego pielęgniarka powinna:

 • sprawować samodzielną, kompleksową i skuteczną opiekę nad jednostką, rodziną, grupą, społecznością,
 • korzystać z wszystkich dostępnych źródeł informacji na temat zdrowia jednostki i rodziny,
 • diagnozować zaburzenia zdrowia występujące w rodzinie,
 • planować i realizować działania w stosunku do pacjenta i rodziny,
 • wykonywać podstawowe badania diagnostyczne i wstępnie je interpretować,
 • uczestniczyć w leczeniu i rehabilitacji osób przewlekle chorych
  i niepełnosprawnych,
 • prowadzić usprawnianie pacjenta obłożnie chorego i współpracować
  z zespołem leczniczo-rehabilitacyjnym,
 • sprawować opiekę nad pacjentem w terminalnej fazie choroby,
 • uczestniczyć w zwalczaniu bólu,
 • prowadzić doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych
  i zdrowotnych pacjenta/rodziny,
 • rozpoznawać potrzeby pielęgnacyjne chorych ze schorzeniami ostrymi
  i przewlekłymi, zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami i prowadzić proces pielęgnowania dostosowany do sytuacji chorego i rodziny,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach,
 • być rzecznikiem praw pacjenta/rodziny do zachowania zdrowia,
 • różnicować pojęcia: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka,
 • rozpoznawać potrzeby edukacyjne rodziny zdrowej i z problemami zdrowotnymi,
 • zaplanować, wdrożyć i ocenić efekty działań zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • określać potrzeby jednostki, rodziny, społeczności w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • określić cele doradztwa i konsultacji,
 • prowadzić konsultacje i doradztwo zdrowotne,
 • korzystać z istniejących programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • zastosować metody edukacji zdrowotnej stosownie do potrzeb rodziny
  i środowiska lokalnego,
 • rozwijać i wzbogacać metodykę swojego działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • przekazywać wiedzę o zdrowiu, sposobach i warunkach jego utrzymania
  i czynnikach zagrażających zdrowiu,
 • kształtować u podopiecznych umiejętności niezbędne do zachowania zdrowia,
 • uczyć sposobów samokontroli stanu zdrowia,
 • organizować i przeprowadzić spotkanie na wybrany temat z większą grupą pacjentów,
 • nawiązać współpracę z przedstawicielami innych instytucji i organizacji na rzecz zdrowia rodziny i środowiska,
 • organizować swoje stanowisko pracy zgodnie z zasadami organizacji pracy, zasobami, doświadczeniem i możliwościami,
 • zaplanować, realizować i oceniać wyniki swojej pracy,
 • prowadzić dokumentację związaną z całokształtem pracy,
 • korzystać z przepisów prawnych, wytycznych, poradników,
 • zaplanować budżet związany ze stanowiskiem pracy,
 • wycenić usługi świadczone na rzecz jednostki, rodziny,
 • realizować samokształcenie.

PLAN NAUCZANIA

Lp. MODUŁ Liczba godzin
I Podstawowa opieka zdrowotna 30
II Pielęgniarstwo rodzinne 45
III Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w rodzinie 30
IV Problemy zdrowotne występujące w różnych etapach życia człowieka 45
Teoria – liczba godzin 150
  STAŻ Liczba godzin
  OBLIGATORYJNY
1. Poradnia chorób płuc i gruźlicy 14
2. Poradnia zdrowia psychicznego lub odwykowa 14
3. Poradnia uzależnień dzieci i młodzieży 14
4. Poradnia rehabilitacyjna 21
5. Poradnia cukrzycowa 21
6. Praca w środowisku 105
  FAKULTATYWNY (jedna placówka do wyboru)
1. Gabinet promocji zdrowia 14
2. Poradnia opieki paliatywnej
3. Oddział szybkiej diagnostyki
Staż – liczba godzin 203
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 353

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!