bg-cdkm12bg-cdkm12

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – edukator w cukrzycy

Rodzaj kształcenia

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz.1706) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Cel kształcenia

Pielęgniarka, położna koordynuje działania związane z prowadzeniem edukacji terapeutycznej celem podwyższenia jakości życia osoby chorej na cukrzycę.

Czas kształcenia

Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy (Nr 02/11) wynosi  120 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 84 godzin, w tym 40 godzin zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych,
 • zajęcia praktyczne – 36 godzin.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

W toku realizacji programu kształcenia przewiduje się ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego
  i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego, w porozumieniu z kierownikiem kursu specjalistycznego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny i/lub praktyczny złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia podyplomowego.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy (Nr 02/11) pielęgniarka, położna powinna:

 • scharakteryzować cukrzycę jako chorobę cywilizacyjną,
 • omówić zasady opieki diabetologicznej,
 • prowadzić działania edukacyjne u osób z cukrzycą zgodnie z zasadami dydaktyki,
 • różnicować metody działań edukacyjnych u osoby z cukrzycą w zależności od uwarunkowań: biologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, społeczno- kulturowych,
 • dobierać i wykorzystywać metody, formy i środki dydaktyczne stosowane
  w edukacji osób z cukrzycą,
 • realizować aktualne programy edukacji pacjenta z cukrzycą typu 1
  i z cukrzycą typu 2,
 • rozpoznawać, planować, realizować, oceniać i dokumentować działania edukacyjne nad osobą z cukrzycą i jej rodziną,
 • planować i prowadzić edukację kobiety ciężarnej z cukrzycą przedciążową oraz
  z cukrzycą ciążową,
 • określać i wykorzystywać czynniki motywujące pacjenta do świadomego udziału w terapii oraz pomagać w akceptowaniu choroby,
 • edukować pacjenta w zakresie zapobiegania powikłaniom w przebiegu cukrzycy i chorób współistniejących,
 • wdrażać standardy i procedury edukacji terapeutycznej nad osobą z cukrzycą
  i jej rodziną,
 • przygotować pacjenta z cukrzycą i jego rodzinę do samokontroli i samoopieki,
 • współpracować z samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi, grupami wsparcia i samopomocy,
 • organizować własne stanowisko pracy,
 • uczestniczyć w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz
  w pracach organizacji naukowych i stowarzyszeń zawodowych.

PLAN NAUCZANIA

Lp. Moduł Teoria (liczba godzin) Staż Łączna liczba godzin
Wykłady Warsztaty/

Ćwiczenia

  Placówka Liczba

godzin

I Epidemiologia cukrzycy. Organizacja opieki diabetologicznej 4 oddział diabetologii dla dorosłych

 

oddział

diabetologii dla dzieci

 

poradnia ginekologiczna/

oddział patologii ciąży[1]

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

 

   120

II Edukacja w cukrzycy 10 20
III Obszary edukacji zdrowotnej w cukrzycy  

30

 

20
Łączna ilość godzin 44 40   36 120
[1] odpowiadający II lub III poziomowi opieki nad kobietą ciężarną z cukrzycą

Wybierz najbliższe Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych:

Zapraszamy!